هشدار کسپرسکی به اینترنت اشیا در ایران

Shargh - - آيتي -

افزایش روزانه تعداد دســتگاههای هوشــمند متصل بــه اینترنــت یکــی از نگرانیهــای عصر حاضر به شــمار مــیرود. اگرچه ایــن گجتها تا حدودی زندگی روزمره را سادهتر میکنند، اما خطر سوءاستفاده از آنها از طریق بدافزارها نیز روزبهروز بیشتر میشود. آزمایشگاه کسپرسکی بهتازگی نتایج تحقیقات گســترده خود را روی بدافــزاری به نام Hajime منتشر کرده که به صورت اختصاصی برای دســتگاههای مبتنی بر اینترنت اشیا IoT() توسعه یافته و تاکنون توانســته باتنتی 300 هزارعضوی را تشــکیل دهــد. براســاس گزارش وبســایت، DigitalTrends، ایــن بدافزار روی دســتگاههایی مانند DVR، وبکم و روتــر کار میکند و میتواند هر دســتگاه متصل به اینترنت را مورد هجوم قرار دهــد. Hajime از روش بروت فورس برای عبور از سد رمزهای عبور استفاده کرده و سپس خودش را پنهان میکند، بنابراین تجهیزات آلوده به آن بدون اطلاع مالــک، در حملات خرابکارانه بعدی مورد استفاده قرار میگیرند. نکته نگرانکننده این است که اکثر دســتگاههای آلوده بــه Hajime در ایران، ویتنام و برزیــل قرار دارند. کسپرســکی از کاربران خواســته رمز عبــور تجهیزات خــود را بهگونهای تعیین کنند تا با روش بروت فورس قابل شناســایی نباشد، ضمن اینکه آپدیت فِرمور نیز میتواند مانع از نفوذ این بدافزار شــود. گفتنی اســت نخســتین نشــانههای Hajime در اکتبر 20۱6 مشــاهده شد، امــا پس از آن توســعهدهندگان دیگر کد حمله را درون بدافــزار قــرار ندادند و صرفا ماژول انتشــار آن را اســتفاده کردند. بنابراین باتنت متشــکل از دســتگاههای آلوده بــه Hajime روزبهروز بزرگتر میشود، اما نگرانی اصلی کارشناسان حوزه امنیت این اســت که نمیدانند هدف اصلی تشــکیل این ارتش سایبری چیســت و چه زمانی مورد استفاده قرار میگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.