کپی و پیست منسوخ میشود

Shargh - - آيتي -

مهر:

گوگل فناوری جدیدی ســاخته که جایگزین کپی و پیست خواهد شد. این فناوری بهطور هوشمند مطالبی را که کاربر میخواهد پیســت کند، پیشبینی میکند. بر اســاس گزارش ونچــور بیت، گوگل قصد دارد با ارائه این فناوری، «کپی و پیســت» را منســوخ کند. این شــرکت یک فناوری ســاخته که «کپیکردن بینیاز از پیســت» نــام گرفته اســت. در این فناوری، اطلاعــات از مرورگر کروم کاربر برای بهبود اســتفاده از اپلیکیشــنهای مختلف به کار میرود. این فناوری هماکنــون در مرحلــه آزمایــش اســت؛ امــا گفته میشــود به کاربران اجازه میدهــد هرگونه متنی را بدون کپیکردن آن، پیســت کنند. این فناوری بهطور هوشمندانه مطلبی را که کاربر قصد کپیکردن دارد، پیشبینی میکند. کاربــران میتوانند با ادیت فایلها در ‪Chrome Canary‬ بــرای اندروید این ویژگی جدید را بررســی کنند؛ اما احتمالا ایــن ویژگی بهطور کامل کارایــی ندارد. بههرحال شــیوه کارکرد فناوری نیز به این شکل اســت؛ اگر کاربر مشغول بررسی وبسایت یک رستوران باشد و سپس وارد اپلیکیشن Map شود، کیبورد دســتگاه بهطور خودکار نام رستوران را برای واردکردن در محل جســتوجو پیشنهاد میکند و کد مشخصات را در کروم برای ‪Android Canary build‬ میخواند؛ ســپس اطلاعات جمعآوریشــده بهطور محلی ذخیره میشود و در اختیار گوگل قرار میگیرد. طبق اطلاعــات این منبع، فناوری کپی بدون پیســت احتمالا در ‪Chrome 60‬ در ماههای آتی برای کاربران اندروید عرضه میشود؛ اما احتمالا با اندروید O برای کاربران فراهم شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.