تأثیر شبکههای اجتماعی بر تصمیمهای سیاسی

Shargh - - جامعه - وحید معتمدنژاد . فعال فرهنگی

قدرت جذب مخاطب از طریق اطلاعرسانی شفاف یکی از ویژگیهای مهم شــبکههای اجتماعی اســت که با تعامل دوسویه همراه بوده و اغلب تأثیر بسزایی در هــر کدام از دو طرف فرســتنده و گیرنده پیام دارد. در جهانی که تجربه «آگاهیبخشــی روشنگرانه» به نوعی تعامل مشــترک میان افراد را رقم زده، موضوع کتمان حقایق در پشــت پردههای سیاست جای خود را بــه چالشهــای روشــنگری در عرصــه اجتماعی سپرده است. مخاطبان شبکههای اجتماعی امروز در حال تجربهکردن گســتره پیامهایی هستند که همگی تحتتأثیر محتــوا و خروجی آن و براســاس قضاوت فــردی و بــدون هیچگونه مانع و رادعی پــا به دنیای جدیــدی از اطلاعات میگذارند کــه نتایج قابلتأملی را در جهت توســعه سیاســی، اجتماعــی و فرهنگی به دنبال دارد. ارســال و پذیــرش اطلاعات که در حال حاضر شــبکههای اجتماعی را به عنــوان قویترین، اثربخشترین و صادقترین منبع خبر درآوردهاند نهتنها هیچگاه در بستر لحظهها متوقف نشده که برعکس از پویایــی و کنش بههنگامی برخوردار بوده و به آنی در عامل گیرنده، نفوذ و کارایی خود را به اثبات میرسانند. آنچه در گذشــته از مسیر اطلاعات سنتی و به صورت «احتیاط و مراقبه» به بیرون منتقل میشــد، اکنون به مدد شــبکههای اجتماعی و کانالهای اطلاعرســانی به صورت «اعتماد و مناظره» بر اذهان جســتوجوگر مینشیند و راه را بر هر نوع توقف بهرهگیری از حقایق اجتماعــی و سیاســی میبندد. امــروزه بدنه اجتماع هوشمندانه از دادههای ارسالی در سطح شبکهها برای ارتقای سطح آگاهی و بینش خود جهت توسعه کسب و کار، مقام و منزلت اجتماعی و همچنین سواد علمی و بهویژه سیاسی اســتفاده کاربردی میکنند. با وجود شبکههای اجتماعی که ارتباط تنگاتنگی را با مخاطبان خود برقرار ساخته و هر لحظه وقایع اجتماعی را رصد کرده و بــا پیشبینی روندها روبهروســت، روشهای سنتی در پاسخگویی به افکار عمومی عقیم میماند و از اعتبار منابع آن به طرز چشمگیری میکاهد. مواردی کــه بیانگر این حقایق هســتند در گذر زمان سیاســی جامعه ما کم نبوده و نیستند که از مجال این نوشتار دور است اما یک نمونه از آن بحث در خصوص مناظراتی اســت که هــر ســال خروجــی آن تصمیمگیریهای سیاســی جامعه را به دنبال دارد و امســال در شکل دیگری کــه از آن به عنــوان آزمونوخطا میتوان نام برد، جامعه را در ابهام و ایهام فرو برد و خوشــبختانه با شکلگیری موجی از کنشهای خودجوش و متأثر از اطلاعرسانی آزاد شبکهها به همان بستر قبلی رجوع کــرد، اینچنین «برگشــت به مبدأ» نتیجــه اثر و نفوذ شبکههای اجتماعی است که در حال نزدیکشدن به جایگاه و رســالت اصلی خویش هستند. اگر در طول زمان و سالیان گذشته که این شبکهها کمتر در دسترس همگان بود، قدرت چانهزنی سیاسی در بستر انتخابات از بهره کافــی برخوردار بود ولی امــروزه به یاری این شبکهها و نتایجی که از فواید آن نصیب جامعه شده، کمتر میتوان در اراده مردمی نفوذ کرده و از هر کنش و واکنشــی که در ســطح جامعه به سوی روشنگری هدایت میشــود، جلوگیری کرد. از یاد نبریم که مردم جهان امروزه از طریق شبکههای اجتماعی با سرعت سرسامآوری به اشتراک فکر، اندیشه، روش و شیوههای اختیاری خود در تجزیه و تحلیل تحولات، ارسال اخبار و همچنین پیریزی ساختار جدید اجتماعی و سیاسی اقــدام کــرده و معتقدند شــبکههای اجتماعی خود «قدرتساز سیاسی و اجتماعی » محسوب میشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.