شناسایی 2هزار کودک اُتیسمی در طرح غربالگری اُتیسم

Shargh - - جامعه -

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور از شناســایی دو هزار کودک مبتلا به بیماری اُتیسم در سراسر کشــور از ابتدای اجرای طرح غربالگری اُتیسم خبر داد. حسین نحوینژاد با اشاره به اینکه از ابتدای اجرای طرح غربالگری بیماری اُتیسم در سراسر کشــور حدود چهار ماه میگذرد افزود: در این مــدت کودکان با مشــارکت خانوادهها در این طرح شــرکت داده شــده و وضعیت سلامت آنها بررسی شده است. معاون امور توانبخشی سازمان بهزیســتی کشــور با ارائه آماری از تعداد کودکان مشارکت کننده در طرح غربالگری اُتیسم افزود: در این طرح حدود 20هزار کودک بررســی و مشخص شــد دوهزار نفر از آنهــا مبتلا به بیماری اُتیســم هســتند. نحوینژاد با اشــاره بــه پیشبینیهای صــورت گرفتــه در رابطه با درصد کــودکان مبتلا به اُتیســم در سراسر کشــور تصریح کرد: از ابتدای آغاز این طرح، پیشبینی میشــد که یک درصد از مجموع همه افراد بررســی شــده، مبتلا به اُتیسم باشند. وی ادامه داد: طرح غربالگری اُتیسم ادامه خواهد داشــت و نتیجه اولیــه آن در دو ماه آینده اعلام خواهد شد. معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور درباره هزینههای خانوادهها برای درمان کودکان مبتلا به بیماری اُتیســم خاطرنشان کرد: با تشــخیص بهموقع اُتیسم میتوان تا حدود زیادی از هزینههای اضافی درمان کاست و توصیه ما به خانوادهها این اســت که نسبت به مشارکت کودکان خود در طرح غربالگری اُتیسم همت کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.