ادامه باد و بارانهای رگباری

Shargh - - جامعه -

ایسنا:

مدیرکل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناســی با اشــاره به اینکه از روز پنجشــنبه در ســواحل دریای خزر، دمــا روند افزایشــی خواهد داشــت، از وقــوع رگبار پراکنــده بــاران در دو روز آینده در برخی نقاط کشــور خبــر داد.احد وظیفه اظهار کــرد: روزهــای پنجشــنبه و جمعه )هفت و هشــت اردیبهشــت(، گذر امواج کــم دامنه تراز میانی جو در برخی مناطق جنوب غرب، دامنههای زاگــرس مرکزی و جنوبی، ارتفاعات جنوب شــرق، شــرق، مرکــز و دامنههــای جنوبی البرز بــه ویژه در ســاعات بعدازظهر و اوایل شــب ســبب رگبار پراکنــده باران گاهــی همراه با رعدوبــرق و وزش باد خواهد شــد. مدیرکل پیشبینی و هشدار سریع ســازمان هواشناســی با بیان اینکــه روز جمعه در ســاعات بعدازظهر در برخی مناطق شــمال غرب نیز افزایش ابــر، رگبار پراکنده بــاران، گاهی رعد و بــرق و وزش باد پیشبینی میشــود، افزود: از روز پنجشنبه در ســواحل دریای خزر دما روند افزایشی خواهد داشــت. همچنین در سه روز آینده در نیمه شــرقی کشــور بهویژه منطقه زابل وزش شدید باد بهخصوص در ســاعات شب پیشبینی میشود که در برخی نقاط با گردوخاک همراه خواهد شد.

او دربــاره وضعیت جــوی تهــران در روزهای آینده افزود: آســمان تهران در روز پنجشنبه )هفت اردیبهشت(، نیمه ابری، در بعدازظهر ابری، همراه با رگبار و رعدوبرق و وزش باد با بیشترین و کمترین دمای 18 و 11 درجه ســانتیگراد و در روز جمعه )8 اردیبهشت(، نیمه ابری، در بعدازظهر ابری، رگبار و رعدوبرق، همراه با وزش باد با بیشــترین و کمترین دمای 19 و 12 درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.