تولد دوقلوی گوزن زرد ایرانی برای نخستینبار

Shargh - - جامعه -

شرق: برای نخســتینبار در کشور گوزن زرد ایرانی یک گونه منقرض شــده در طبیعــت ایران در فضای باغوحــش ارم، دوقلو به دنیــا آورد. ایمان معماریان در گفتوگو با خبرگزاری صداوســیما افــزود: گوزن زرد ایرانی، گونه جانوری اســت که در طبیعت ایران منقــرض شــده و در جهان نیز در لیســت قرمز «آی. یو.ســی.ان» در درجه حفاظتی در خطر انقراض قرار دارد. او گفت: گوزنهای زرد ایرانی بهدلیل ازبینرفتن و تخریب زیستگاهشان که در مناطق جنوب و جنوب غربی کشــور قرار داشته، منقرض شــدند. معماریان افزود: درحالحاضر تنها تعدادی از گوزن زرد ایرانی در مناطق فنس کشی شده در کشور نگهداری میشوند که چند رأس از آن در باغوحش ارم زیســت میکنند و امسال اینگونه منقرض شــده توانست دوقلوهای دوستداشتنیای در باغوحش ارم به دنیا آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.