احتمال نبرد تمامايرانی در آسیا چقدر است

Shargh - - ورزش -

سهشــنبه روز خوبــی برای نماینــدگان ایران در لیگقهرمانان آســیا بود، درســت است که استقلال تهران و اســتقلال خوزســتان هم مانند دو نماینده دیگر ایران در این رقابتها در کســب پیروزی در این هفته ناکام ماندند، اما گام بلندی در مســیر صعود برداشتند. استقلال تهران را باید یک تیم صعودکرده دانســت و تنها یک اتفاق عجیب میتواند از صعود این تیم جلوگیری کند.

اســتقلال سهشنبهشــب در حضــور دهها هزار طرفدارش در ورزشــگاه آزادی زیر بــاران تهران، با الاهلی امارات به تســاوی یک-یک رسید. استقلال اگــر این بازی را میبرد، قطعا صدرنشــین گروه اول لیگقهرمانــان آســیا میشــد، اما حالا هــم با این تســاوی ارزشــمند کار بسیار ســادهای برای صعود دارد. در گروه A لیگقهرمانان آســیا، دو تیم الاهلی و استقلال هشــت امتیازیاند. از آنجا که در صورت برابــری امتیاز دو تیم، بــازی رودرروي دو تیم ملاک اســت. الاهلی در صدر قرار گرفته و اســتقلال دوم است. اســتقلال تنها در صورتي صعود نمیکند که در بازی آخر خود چهار-صفر به التعاون عربســتان ببازد. اســتقلال در بازی آخر خود در زمین بیطرف با التعاون بــازی دارد، در بدترین حالت ممکن، این دو تیــم در امتیاز هشــت برابر میشــوند و از آنجا که اســتقلال در بازی رفت ســه – صفر پیروز شده است تنها در صورت شکســت چهار – صفر حذف میشــود. باید به بازیکنان اســتقلال حــق داد که پس از بازی با الاهلی جشــن صعود گرفتند. با این حساب، باید اســتقلال را صعودکرده دانست. البته اســتقلال کار سختی برای اولشدن دارد. الاهلی در روز آخر میزبان لوکوموتیو تاشــکند است و احتمال برد الاهلی بســیار زیاد اســت. اگر اتفاق عجیبی در این گــروه نیفتــد، در نهایت الاهلی اول میشــود و اســتقلال دوم. هرچند شــانس اولشــدن برای استقلال همچنان روی کاغذ وجود دارد.

گل تاریخساز استقلال خوزستان

اســتقلال خوزســتان سهشنبهشــب بــه شــکل معجزهآســایی شــانس خــود را بالا برد. ایــن تیم با الفتح عربســتان بــازی داشــت؛ در شــرایطی که تا آخرین ثانیههــای بازی یک- صفر عقــب بود، با گل دیدنی ســلمان بحرانی از باخت فرار کرد. اســتقلال خوزســتان قطعا در این گروه اول نمیشــود؛ چراکه این تیم هشــت امتیاز دارد و لخویای قطر ۱۱ امتیازی است و چون اســتقلال خوزســتان در بازی مستقیم مقابل لخویا شکســت خورده شانسی برای اولشدن ندارد. اســتقلال خوزســتان امــا در اولین حضورش در لیگ قهرمانان آســیا شــانس خوبی برای دومی و صعود دارد. استقلال خوزستان در بــازی آخر خــود، میزبان تیم ضعیف الجزیره امارات اســت با یک تســاوی خانگی هم صعود خواهد کرد. اســتقلال خوزستان به احتمــال فــراوان در صورت باخت هم صعود میکند؛ چراکه الفتــح در بازی آخر میهمان تیم قدرتمنــد لخویاســت و بعیــد اســت که قدرت شکســتدادن لخویا را داشــته باشــد. در گروه B لخویا صدرنشینیاش مسجل است و اســتقلال خوزستان هم به احتمال فراوان دوم میشــود. با این حســاب، باید آبیهای اهواز را هم مانند آبیهای تهران صعودکرده دانست. این دو تیم در گروههای متعادلی قرار داشتند و از این شانس خود استفاده کردند.

4 تيم، 4 صعود

در این فصل لیگ قهرمانان در فاصله یک هفته مانــده به پایان بازیهای گروهــی با اینکه هیچیک از تیمهــای ایرانــی صعود نکردهانــد، اما هرچهار تیم شــانس صعود دارنــد. این بــرای اولینبار در تاریــخ لیگقهرمانان آسیاســت که هــر چهار تیم ایــران میتوانند صعــود کنند. حال این سؤال پیش میآید که احتمال برخورد تیمهای ایرانی در مرحله حذفی وجود دارد یا خیر؟ معــادلات گروههــای A و B بررســی شــد. در گــروه C ذوبآهن کار بســیار ســختی بــرای صعود پیــشروی خود میبیند و در بازی آخر خود باید تیم قدرتمند الاهلی عربستان را شکست دهد. ذوبآهن اگر این بازی مهــم را ببرد احتمالا دوم میشــود. در گروه D هم پرســپولیس باید الوحده امــارات را ببــرد و منتظر نباختن الهلال عربســتان به الریان قطر بنشــیند. سرنوشــت پرســپولیس در اختیار خودش نیســت، اما در مقایسه با ذوبآهن

در این فصل لیگ قهرمانان در فاصله یک هفته مانده به پایان بازیهای گروهی با اینکه هیچیک از تیمهای ایرانی صعود نکردهاند، اما هرچهار تیم شانس صعود دارند. این برای اولینبار در تاریخ لیگقهرمانان آسیاست که هر چهار تیم ایران میتوانند صعود کنند. حال این سؤال پیش میآید که احتمال برخورد تیمهای ایرانی در مرحله حذفی وجود دارد یا خیر؟

کار سادهتری دارد. روی کاغذ پرسپولیس از شانس مطلوبی برای صعود برخوردار اســت، اما شــانس ذوبآهن زیاد نیســت. ایــن دو تیــم در گروههای سختی قرار دارند. پرســپولیس هم مانند استقلال خوزستان در هیچ حالتی اول نمیشود.

برنامه بازیهای دور بعد به این صورت اســت؛ اول و دوم گروههــای B وD باهم بازی دارند. اول و دوم گروههای A و Cهــم به مصاف هم میروند. اگر هر چهار تیم ایرانی دوم شوند که باهم برخورد نخواهند داشت.

استقلال اگر دوم شــود احتمالا با العین امارات بازی دارد. اگر در روز آخر اتفاقات عجیبی رخ دهد، فرضا ذوبآهن در گروه خود اول شــود یا استقلال بــه صدر جــدول صعود کنــد، احتمــال رویارویی ذوبآهن و اســتقلال وجود دارد. جالب اینکه این دو تیم یکبار در آسیا با هم بازی کردند که استقلال پیروز شــد. در شرایط منطقی استقلال دوم میشود و بــا العین بازی میکنــد، ذوبآهن هم در صورت صعود به مصاف الاهلی امــارات خواهد رفت. در گروه ذوبآهــن احتمال صعود الاهلی عربســتان بیشتر از ذوبآهن است و شاید اتفاقاتی رخ داد که اســتقلال به الاهلی عربستان بخورد که اصلا قرعه جالبــی برای اســتقلال نخواهد بــود و آنها دوباره مجبور میشــوند تن بــه بازی در زمیــن بیطرف بدهند.

در گروههــای B وD معادلات ســادهتر اســت. اســتقلال خوزســتان در صورت صعود به احتمال فراوان بــا الهلال عربســتان بــازی خواهــد کرد. پرســپولیس هم اگر صعود کند قطعا با لخویا بازی خواهد کرد. قاعدتا ترجیــح الهلال این خواهد بود که در گروهش اول شــود؛ چراکه بازی با استقلال خوزســتان سادهتر از مصاف با لخویای قطر است و احتمال اینکه الهلال و الریان قطر باهم تبانی کنند تا پرسپولیس حذف شود کم است.

در بین چهار تیم ایرانی پرســپولیس و ذوبآهن در صــورت صعــود قطعــا از مصاف بــا تیمهای عربستانی معافاند. اســتقلال خوزستان بالای 9۰ درصد باید با الهلال بازی کند. اســتقلال تهران هم به احتمال فراوان از بازی با الاهلی عربستان معاف خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.