م شروعلیپامروز آوتشانشبدار زفتتاحیی هاجایمرجاهانین فورتبالسا ویحليب م میرون سهویداانحلدشنی

Shargh - - ورزش -

شــرق، ســجاد فیروزی:

نهمین دوره رقابتهای جــام جهانی فوتبال ســاحلی در شرایطی از امروز در «باهاما» شروع میشود که ملیپوشان کشــورمان باید در دیدار افتتاحیه این دوره از بازیها ساعت ۲۳:۳۰ )به وقت تهران( به مصاف تیم مکزیک بروند. تیم ملی ایران که به عنوان قهرمان بلامنازع آســیا بلیت حضورش در این دوره از رقابتها را آماده کرده، در مجموع برای هفتمینبار اســت که طعم حضور در جام جهانی را میچشد. شاگردان محمد میرشمسی برای رســیدن به باهاما دســت به کارهای خارقالعادهای در آسیا زدند و تقریبــا حالا خودشــان را بهعنــوان یک مدعی در این رشــته معرفی کردهانــد؛ خط حمله زهرآگین تیم ملی در کنار دژ دفاعی و مســتحکم این تیم باعث شــد ایران تقریبا به صورت یکطرفه قهرمان آســیا شود. در رقابتهــای انتخابــی جام جهانی کــه در مالزی برگزار شــد، فقط ژاپنیها بودند کــه تا حدودی همتیمیهای محمــد احمدزاده در تیم ملی کشــورمان را اذیت کردند. ایران در نیمهنهایی قهرمانی آســیا به مصاف ژاپن رفت و در دیداری نفســگیر توانست 8 بر ۶ «ساموراییها» را شکســت دهد و راهی فینال شود. با همان برتری بلیت حضور ایران در جام جهانی آماده شــد؛ ولی شاگردان میرشمسی دستبردار نبودند و با نتیجه قاطــع ۷ بر ۲ امارات را در دیدار نهایی در هم کوفتند و جام قهرمانی آسیا را به دست آوردند. قهرمانی ایران در آسیا در شرایطی به دست آمد که ملیپوشان کشــورمان در چهار بازي مرحله گروهی ۳5 گل زدند و فقط ســه بار دروازهشان باز شــد! ایران در باهاما، با نیجریه، ایتالیــا و مکزیک همگروه اســت؛ گروهی متعادل کــه به ایران فرصت حضور در مرحله یکچهارم نهایی را میدهد.

جمع گلزنها جمع است!

ایران در حالی امشب برابر مکزیک به میدان میرود که در این دوره از رقابتهــا نگرانیای برای گلزنی ندارد. بــه غیر از محمد احمدزاده کــه کاپیتان و بهتریــن گلزن ایران در جام جهانی اســت )۱۷ گل زده( محمدعلی مختاری هم با عنوان بهترین گلزن و بهترین بازیکن آسیا پا به جام جهانی در باهاما گذاشته است. به غیر از این دو فرید بلوکباشی هــم در تیم حضور دارد که بــا زدن 9 گل در مرحلــه انتخابی یکی از چهرههای موفق تیم ملی فوتبال ســاحلی اســت. فارغ از درخشــش در خط حمله، شــاگردان میرشمســی هنوز هم میتوانند دلخوش به هنرنمایی پیمان حســینی در دروازه باشــند. او در دو بــازی از مرحله انتخابی جام جهانی کلینشیت کرد؛ یکی مقابل مالزی و دیگری مقابل چین.

هدف نيمهنهایی است

درســت است که ایران تجربه شــش حضور در جام جهانی فوتبال ســاحلی را دارد؛ ولی تیم ملی بهتازگی اســت که به لطف تجربههای درخشانی که به دســت آورده، توانســته قدرتش را بیشازپیش نشان دهد. ایــران فعلا بهعنوان تیم قهرمان آســیا در این جام بازی میکند؛ ولی به غیر از ســال ۲۰۱۷، ملیپوشــان کشورمان ســال ۲۰۱۳ را هم با عنوان قهرمانی آسیا به کارشــان ادامه داده بودند. هدفی که برای این دوره از بازیها ترسیم شده، کاملا مشخص است. ایران در دو دوره قبلی این رقابتها یعنی در سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱5 بهترین عملکرد را داشته؛ ولــی عین هر دو بــار در مرحله یکچهارم نهایی شکســت خورده و از گردونه رقابتها کنار رفته است؛ اما اینبار ملیپوشان کشورمان مصمم هستند هر طور شده، این طلسم را بشکنند و برای اولینبار در تاریخ این بازیها بتوانند به دیدار نیمهنهایی جام جهانی فوتبال ساحلی برسند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.