روزهای بلاتکلیفی بانوان والیبالیست

Shargh - - ورزش -

شــرق:

والیبــال بانوان ایــران در حالــی در یک ســال اخیر با پیشرفت چشــمگیری روبهرو بوده که یکبــاره دچــار دگرگونی شــده اســت؛ از یک طرف زهره میرسپاســی، نایبرئیس فدراسیون والیبال در امــور زنان، اســتعفا داده و از طرف دیگــر، با اتمام قــرارداد مایدا چیچیچ، ســرمربی صربســتانی تیم ملی بزرگســالان، این تیم بلاتکلیف شده است.این روزها بیشــتر از همه اســتعفای ناگهانی میرسپاسی سؤالبرانگیز شده است؛ اینکه چرا این مدیر با وجود ســیر ادامهدار موفقیتهای تیمهــای ملی والیبال بانوان از سمت خود کنارهگیری کرده است؟

او کــه در مجمــوع مدت دو ســال مســئولیت کمیته بانوان فدراســیون والیبال را بر عهده داشت، از چگونگــی رفتنش از این فدراســیون به «شــرق» میگوید: «متأســفانه فضا در این فدراسیون نه برای من و نه برای هیچ نایبرئیس دیگر در کمیته بانوان مهیا نیســت. من درباره مســائل بانوان اصلا اختیار تصمیمگیری نداشتم و همیشــه آخرین نفری بودم که متوجه میشدم در این کمیته چه اتفاقاتی افتاده اســت. فعالیت من در این کمیته آنقدر محدود بود که حتی رســانهها هم برای دریافــت اخبار والیبال زنان هیچ تماســی با مــن نمیگرفتند. بههرحال هر آدمی برای خودش شــخصیتی دارد؛ من هم وقتی دیدم هیچگونه اختیاری در این حوزه ندارم، تصمیم به اســتعفا گرفتم. البته من پیش از سال گذشته هم یــک بار دیگر اســتعفای خود را به آقــای داورزنی، رئیس فدراســیون، دادم؛ اما مخالفت کردند و گفتند برگرد. من برگشتم؛ اما شرایط هیچ تغییری نکرد».

میرسپاســی بــه بیاهمیتخواندنش از ســوی رئیس فدراســیون اشاره میکند: «من در بهمن سال گذشــته، پیش از آنکه قرارداد مایدا تمام شــود، به آقای داورزنی گفتم باید هرچه سریعتر درباره تمدید قرارداد ایــن مربی تصمیم بگیریم؛ اما ایشــان هیچ توجهی به حرفهای من نکردند و گفتند برو خبرت میکنم. من راضی به آمدن به این فدراسیون نبودم؛ با اصرار آقــای داورزنی و خانم شــهریان، معاونت وقت بانوان وزارت ورزش، به این فدراسیون آمدم و این رفتارها را دیدم».

اســتعفای میرسپاســی ناراحتــی برخــی از ملیپوشــان را نیز به دنبال داشته است. زینب گیوه و مائــده برهانــی که به عنــوان اولیــن لژیونرهاي والیبال زنان ایران در این دوران به لیگ بلغارســتان پیوســتند، میگویند: «در این مدت، کمپ مخصوص بانوان راهاندازی شــد، والیبال زنان برای نخستینبار در پایههــای مختلف بــه اردوی برونمــرزی رفت، ســرمربی خارجی به ایــران آمد و خیلــی اتفاقات خوب دیگر. امیدواریم راه خوب و موفقیتآمیزی که والیبال زنان در حال طیکردن آن اســت، از مسیرش منحرف نشــود. والیبال بانوان نیاز به آرامش و ثبات دارد و نباید این آرامش از بین برود».

نایبرئیس فدراســیون والیبال در امور بانوان در شــرایطی چند روزی است اســتعفای خود را تقدیم فدراســیون کرده که تاکنون رســما این فدراســیون واکنشی نشــان نداده اســت. محمود افشاردوست، دبیر فدراســیون والیبال، دراینباره به «شرق» گفت: «من در جریان اصل ماجرا نیستم؛ اما خبر دارم خانم میرسپاسی استعفایشــان را دادهاند. تا آنجا که فکر میکنم، دلیل اســتعفای ایشــان باید شخصی باشد. ما هرگونــه امکاناتــی از اردوی خارجی، مســابقه بینالمللی را در مدت این دو ســال در اختیار کمیته بانوان قرار دادیم و مشکلی نبوده است».

آنطور که شنیده میشــود، احتمالش کم است فدراســیون قــرارداد مایــدا چیچیــچ را تمدید کند؛ مربــیای که با آمــدن او، تحول عظیمی در ســبک بازی دختران والیبالیست کشور به وجود آمد و برای نخســتینبار خود را به ردههای پنجم و ششــم آسیا رســاندند. افشاردوســت در واکنش به این موضوع ادامه میدهد: «قرارداد مایــدا اواخر فروردین تمام شــد. طبق دستور آقای داورزنی، ما باید نقاط قوت و ضعف این مربی را به ایشــان اعلام میکردیم. خانم مایدا در بعضی مســائل خوب کار کرده؛ اما به لحاظ فنی کاســتیهایی داشته است. حالا ما این مسائل را به رئیس فدراســیون اطلاع دادهایم و تصمیمگیرنده نهایی خود ایشان هستند».

البته گفته میشــود این مربی صرب پیشنهاداتی هم از باشــگاههای ایتالیایی دارد: «بههرحال خانم مایــدا الان آزاد هســتند و دیگر در ایران نیســتند. او میتواند با هر تیمی که میخواهد، قرارداد ببندد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.