ایران و ازبکستان؛ بعد از افطار

Shargh - - ورزش -

دیــدار تیمهای ملی ایران و ازبکســتان ســاعت ۲۱:۱5 روز ۲۲ خرداد برگزار میشــود و اگر شاگردان کیروش این تیم را شکســت دهند، هواداران حاضر در ورزشــگاه بعــد از افطار جشــن صعــود به جام جهانی را برگــزار میکنند. تیم ملی فوتبال ایران این شــانس را دارد که در هشتمین بازی خود، با پیروزی مقابل ازبکســتان مجوز حضور در جام جهانی را در فاصله دو بازی باقیمانده به پایان رقابتها، کســب کند و بعد از برزیل و روســیه، ســومین تیم حاضر در این رقابتها شود.پیش از این قرار بود این دیدار روز ۲۳ خــرداد و همزمان با ســایر بازیها برگزار شــود که به دلیل همزمانی این دیدار با نخســتین شــب از شبهای قدر، فدراســیون فوتبال نامهای را مبنی بر تغییر زمان بازی به فیفا و کنفدراســیون فوتبال آسیا ارائه کرد و بــا موافقت آنها و تیم ملی ازبکســتان، این بازی یک روز زودتر برگزار میشــود. روز گذشته ســاعت برگزاری این دیدار اعلام شد که برایناساس، ایران و ازبکستان بعد از اذان مغرب ساعت ۲۱:۱5 در ورزشگاه آزادی به مصاف هم میروند. پیش از این، ساعت این بازی ۱9 اعلام شده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.