نارضایتی وزیر ورزش از اعتصاب پرسپولیسیها

Shargh - - ورزش -

بازیکنان پرســپولیس روز گذشــته پس از حضور در ورزشــگاه خیریه عمل )محل تمرین تیم(، حاضر به تمرین نشــدند. درحالیکه کادرفنــی تیم فوتبال پرســپولیس منتظر شــروع تمرین بودنــد، بازیکنان بــا حضور در چمن اعلام کردند به خاطر مشــکلات مالــی و دریافتنکــردن مطالبات خــود حاضر به تمرین نیســتند. به گزارش فــارس، بازیکنان این تیم از اینکه پاداش آنها پرداخت نشــده و دریافتیشــان کمتر از اســتقلالیها بوده، ابــراز نارضایتی کردند و حاضر نشــدند تمرین کنند. پرسپولیســیها در حالی دســت به اعتصاب زدند که گفته میشــود آنها در این فصل حدود ۷۰ درصد از قراردادشــان را دریافت کردهاند. این تصمیم بازیکنان پرســپولیس با واکنش وزیر ورزش همراه شد. مسعود سلطانیفر در حاشیه برگزاری دهمین همایش بینالمللی علوم ورزشــی که در سالن همایشهای بینالمللی دانشگاه شهید بهشــتی در حال برگزاری است، در جمع خبرنگاران درباره تمریننکردن بازیکنان تیم پرســپولیس گفت: «این عادت بدی اســت که در حال رخدادن است و باید این مسئله را بررسی کنید».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.