سپاه بههیچعنوان در انتخابات دخالت نداشته و نخواهد داشت

Shargh - - سیاست -

حجتالاســلام علی ســعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، در گفتوگویی تفصیلی با فارس به « » تشریح اقدامات سپاه پرداخت. گزیدهای از مصاحبه او در ادامه میآید:

ازآنجاکه سپاه حافظ انقاب اسامی و دستاوردهای آن اســت و یکــی از جلوههای آن نظــام جمهوری اسامی اســت، یکی از چالشهای نظام و به تبع آن سپاه این است که کسانی که در ایده و عمل با اصول و مبانی انقاب زاویه دارند، با استفاده از بستر انتخابات وارد عرصه قدرت میشــوند که بعضا عملکردشــان در دورههای مختلف چالشهایی را به همراه داشــته اســت و فرصت بالندگی و کارآمــدی نظام را محدود کرده اســت که در این زمینه میتوان به بیتوجهی به ظرفیتهــای بومی و توانمندیهای درونی کشــور و تمرکز نگاه آنان به گشایشهای بیرونی اشاره کرد. این جریان، ترکیبی از چند گروه اســت که نقاط مشــترکی دارند و میتوان از طریق نقاط مشترک به ماهیت آنها پی برد. از جمله نقاط مشــترک آنها، تغییر محاسبات نســبت به اهداف، سیاستها، شعارهای انقاب و نیز دشــمن و مبارزه با او است. در دید عناصر این جریان، آمریکا دیگر شــیطان بزرگ نیست؛ بلکه کدخداست، دراین دیدگاه نهتنها با شــیطان بزرگ نباید درگیر شد؛ بلکه باید با کدخدا کنار آمد. سیاســیون و دولتمردان وابسته به این جریان میگویند ما نمیتوانیم در مقابل آمریکا بایستیم.

دولت اعتدال هم راهبردش «توسعه تعاملگرا» یا «همزیستی مسالمتآمیز با غرب» بوده و خطمشی نگرشی و عملی آن حرکت به سمت غرب و اقتصاد غربی است.

آمریکا همان اســت که امپراتوری شــوروی را به ســقوط کشــاند و امروز تهدیدی جدی علیه روسیه اســت. آمریکا همان اســت که از قذافی تسلیمشده هم نگذشــت. حالا چگونه به این جرثومه استکباری میتوان امید بست؟

متأسفانه این حرفها )شعار دورکردن جنگ از طریق برجام( هم ازجمله شــعارهای پوپولیستی و عوامفریبانه اســت. باید سؤال کرد اصولا آمریکا برای چه با ما در حال جنــگ بود؟ آمریکا اهداف زیادی را در دستور کار داشت و یکی از راهکارهای آن تهدید نظامی بود. حال وقتی گروهی به دشمن لبخند زدند و چراغسبز نشــان دادند، زمینه طمع دشمن فراهم میشود و این میتواند بستری برای تهدید نظامی باشد.

آمریکاییها امید زیادی به دولت داشــته و سفره گستردهای را برای تغییر رویکرد دولت و تز «همزیستی مسالمتآمیز با آمریکا» پهن کرده بودند. یعنی همان نسخهای که برای ســقوط امپراتوری شوروی در دوره آقای خروشــچف در دهه 60 میادی پیشبینی کرده و در برابــر تغییر رویکردهای خروشــچف، از تقابل با آمریکا به «همزیســتی مســالمتآمیز با آمریکا » وارد تعامل و مذاکره شده و ســرانجام امپراتوری شوروی را به صورت مرحلهای و تدریجی به سقوط کشاندند.

داســتان آمریکا داســتان صیادی اســت که برای شــکار پرنده مورد نظر خود، قدری دانه هم میپاشد. واقعیت این است که آمریکا روغن ریخته را نذر ایران کــرد. اصولا تاریخ مصرف ســازمان تحریــم به پایان رسیده بود. آیا اعتراف کری )وزیرخارجه سابق آمریکا( کافی نیست که میگفت اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، سازمان تحریم به هم میخورد؟ دولتمردان ما هم از هول حلیم داخل دیگ افتادند و آنچه داشتند در طبق اخاص گذاشــته و بســیاری مطابق خواست دشمن عمل کردنــد. آنها توجه نکردند کــه پایههای تحریم متزلزل شده و دشمن بیشتر از ما نیاز به مذاکره و برجام داشت. اقامت طولانی وزیر امورخارجه آمریکا با پای شکسته شاهدی بر این ماجراست. اما مدیریت رهبری بود که جلوی خســارتهای بیشــتر را گرفت؛ مضافا اینکه نه شعارهای دولتمردان محقق شد و نه آمریکا دست از تحریم برداشت.

اگــر ورود چنــد هواپیمــا ماک موفقیــت برجام اســت که باید گفــت برخی شــرکتهای هواپیمایی چون شــرکت ماهان باید موفقتر باشند که در شرایط تحریــم، ناوگان خود را تجهیز کــرد و درصد بالایی از صندلیهای پروازی را به خود اختصاص داد.

آنچه تهدید دشــمن را کم کرد مذاکره، معامله و برجام نبود، قدرت دفاعی جمهوری اســامی ایران و مواضــع باصابت رهبری معظــم انقاب بود که تهدید را از بین برد.

آنچه مشــاهده میشــود از نوع فضاســازی و ایجاد حساســیت در جامعه و تبدیل کردن ســپاه انقابی به یک نهاد خنثی اســت. سپاه کاما تابع تدابیر حضرت امــام)ره( و رهبری معظم انقاب و قانونگرا بــوده و هیچگونه دخالتی در انتخابات نداشته و نخواهد داشت.

بار دیگر تأکید میکنم که ســپاه به هیچ عنوان در انتخابات دخالت نداشته و نخواهد داشت؛ اما همواره انقابی بوده و خواهد بود و به هیچ عنوان از مبادی و اصول انقابیگری عقبنشینی نخواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.