نشست دادستان ساری با مدیران كانالهای تلگرامی مازندران

Shargh - - سیاست -

ایلنا:

در آســتانه برگزاری انتخابات، نشست ویژه دادســتان عمومی و انقاب مرکز استان مازندران با مدیران کانالهای تلگرامی این اســتان برگزار شــد. حجتالاسام جعفری در این نشست تصریح کرد: با افراد بیاخاق و قانونگریز در حوزه فضای مجازی، طبــق قانون، برخورد جدی خواهد شــد. دادســتان ســاری تأکید کرد: دســتگاه قضائی در کنار دستگاه امنیتی در محورهای پیشــگیری و مقابله با جرائم و تخلفات انتخاباتی قبل، حین و بعد از انتخابات اقدام مقتضی خواهد کرد. او افزود: اقدامات رسانهای باید در چارچوب ضوابط و رعایت قوانین و مقررات انجام شــود و شــرع، قانون و اخــاق در فعالیتها مورد توجه ویژه قرار گیرد. او همچنین به فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص اهمیــت فضای مجازی اشــاره کرد و افــزود: باید زمینه برای ارتباط بیشــتر و دوســویه رســانهها و کانالهای فعــال در فضای مجازی با دســتگاههای ذیربط در این حوزه فراهم شــود. او با بیان اینکه فعالیتهــای فضای مجازی در رصد دســتگاه قضائي و ادارات ذیربط قرار دارد، گفت: باید از ظرفیت بالای فضای مجازی در راستای تقویت نظام و انقاب استفاده شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.