یك سال حبس دیگر در انتظار سحرخیز

Shargh - - سیاست -

تســنیم:

عیسی ســحرخیز که روز گذشته، پنجم اردیبهشــت ۹6 بــه دنبــال اتمــام محکومیتش، از زندان آزاد شــده، در پرونده دیگری از ســوی دادگاه کارکنــان دولت به یک ســال حبس محکوم شــده اســت. وکیلمدافع عیسی سحرخیز با اعام این خبر گفت: موکلم در شــعبه 1058 دادگاه کارکنان دولت به اتهام توهین به رئیسجمهور ســابق و رئیس قوه قضائیه به یک ســال حبس محکوم شــده است. به حکم صادره اعتراض کردیم و هماکنون در دســت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر اســتان تهران قرار دارد. محمود علیزادهطباطبایی افــزود: موکلم در پرونده دیگری به اتهام نشر اکاذیب، 20 اردیبهشت در شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت محاکمه میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.