تأیید حکم حبس نازنین زاغری در دادگاه تجدیدنظر

Shargh - - سیاست -

میــزان:

غامحســین اســماعیلی، رئیس کل دادگســتری تهــران، در رابطه بــا آخرین وضعیت پرونده نازنین زاغری، متهــم امنیتی، گفت: وی در رابطه با محکومیتش درخواست تجدیدنظرخواهی کرده بود که دادگاه تجدیدنظر رأی دادگاه بدوی را تأیید کرد. ســخنگوی قوه قضائیه ســوم بهمن ماه سال گذشــته در صدوهفتمین نشست خبری خود گفت: حکم پنج ســال حبس متهم امنیتی، نازنین زاغری، قطعی شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.