حمایت كانونهای بازنشستگی تأمین اجتماعی از روحانی

Shargh - - سیاست -

ایســنا: علیاصغــر بیــات، رئیس کانــون عالی کارگران بازنشسته و مســتمریبگیر تأمین اجتماعی گفــت: رؤســای کانونهــای کارگران بازنشســته و مستمریبگیر تأمین اجتماعی سراسر کشور حمایت قاطع خود را از ریاستجمهوری دکتر حسن روحانی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری اعام و تأکید کردند که در انتخابات پیشرو به ایشــان رأی خواهند داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.