پيشنهاد

Shargh - - سیاست -

دومین شــماره نشریه تخصصی «شــیوه» روانــه بازار شــد. این دوماهنامــه تخصصی هنر، جلد خود را به گفتوگویش با حسن معجونی اختصــاص داده و در کنار آن به بررسی وضعیت تئاتر خصوصــی در ایران بــا حضور چهرههایی چون اصغر دشــتی، پریسا مقتدی، مصطفی کوشکی و امیررضا کوهســتانی پرداخته اســت. در زمینه سینمای جهان نیز، پرونده اصلی این شــماره شــیوه، به میشائیل هانکه اختصاص دارد؛ چهرهای که سینمای امروز جهان را تحتتأثیر خود قرار داده است. نگاهی به جایزه نوبلی که امســال به باب دیلان اختصاص پیــدا کــرد، بررســی وضعیــت فــرش ایرانــی در گفتوگــو با ســیدمحمد بهشــتی و نگاهی به زندگی هنرمنــدان آمریکایی در دوران حکمرانــی ترامــپ از دیگر مطالب این شــماره نشریه هستند. «شیوه» به مدیرمسئولی مهدی رجبیمعمار و سردبیری سیدعماد حســینی در 230 صفحه و با قیمت 15 هزار تومان روی دکههاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.