نه رانت خانوادگي گرفتم نه رفاقتي

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياســت: اســحاق جهانگیری، معــاوناول رئیسجمهوری و نامزد انتخابات ریاستجمهوری، در نخستین برنامه تبلیغاتی خود در برنامه رادیویی «بیواســطه با ایــران» کــه از رادیو ایــران پخش شــد، درباره اینکه چرا کاندیدا شــده اســت، گفت: «کشــور در موقعیــت حساســي قــرار دارد. هم از نظر سیاســت خارجی، اوضاع خارجی و منطقهای کــه در آن قرار داریم هم از نظر توســعهای در یک پیچ تاریخی هســتیم. فرصتهای بینظیری داریم و بــا تنگناهایی مواجه هســتیم». او با بیان اینکه از سابقه، توانایی و تجربهاش برای خدمت به مردم و کشــور استفاده کرده، گفت: «حال که نیاز به حضور مــن در صحنهای اســت که باید میآمــدم، آمدم. چهار سال است کشور با تدبیر و امید گذشته است. دولت روحانی بــا اســتفاده از ظرفیتهای ملی و توان کارشناســان، توانست مخاطرات فراوانی را که با تهدیدهای بینالمللی به وجود آمده بود، کاهش دهد؛ اما ما همچنان نیازمند استمرار آن سیاستها و پایدارکــردن آنها هســتیم». جهانگیری با تأکید بر اینکه دولت در این سالها واقعا مظلوم بود، گفت: «همه ظرفیتهای کشــور و تواناییهای ملت برای رفع مشکلات هنوز به طور کامل به کار گرفته نشده و ما در نیمه راه هســتیم و نباید از این راه عقلانیت، اصلاحات و اعتدال بازگردیم».

خود را طلبكار انقلاب نمیدانم

او افزود: «بــا صلاحدید بــزرگان اصلاحطلبان و موافقــت آقــای روحانی به عنــوان مکمل برای پیشــبرد راه اصلاحــات و اعتدال و اعــلام آمادگی برای حل مشــکلات اشــتغال و رونــق اقتصادی و تحقق برنامههــای اقتصاد مقاومتــی وارد عرصه شــدم. اهل عمل بوده و هســتم و سطوح مدیریتی را بــدون هیچ امتیاز و رانتی طی کردهام؛ نه از رانت خانوادگی اســتفاده کــردهام و نــه از رانت رفاقتی برخوردار بــودهام. در همه عرصههای مختلفی که بودهام، بدون هیچ چشمداشــتی تمام سرمایهام را در راه آرمانهایم گذاشــتهام و سرباز اسلام، کشور و انقلاب بودهام و خود را طلبکار انقلاب نمیدانم.» جهانگیری عنوان کرد:«امروز به برنامههای جاری و توسعهای کشور اشراف دارم. وضعیت امروز کشور را سیاه و تیره و تار نمیبینم؛ ولی مسائل جاری اعم از سیاســی، اقتصادی و اجتماعی را جدی میدانم. آینده را نامشــخص و مبهم نمیبینم، ظرفیتهای کنونی کشــور و نقاط ضعف و قوت دســتگاههای اجرائی را میشناسم و به اعتبار تجربه و دانستهها و توانی که در میان نخبگان، زنان و جوانان و کساني که فرصــت خدمت نداشــتهاند یا امــکان حضور نداشتهاند، راهحلها را میدانم.»

مشکلات صنايع خودروسازی در دوران مسئوليتم حل شد

معــاون اول رئیسجمهــوری بــا بیــان اینکه صنعــت خــودرو در دوران وزارت او در دولــت محمــد خاتمی تحولی اساســی را بــه خود دید، گفــت: «افزایش کیفیت و کاهــش قیمت خودرو ازجملــه سیاســتهای وزارت صنایع و معادن در دوران مسئولیتم بود. در این راستا، با خودروسازان بزرگ دنیا به صورت مستقیم وارد مذاکره شدیم تا آنها در کشور ســرمایهگذاری کنند. همچنین تولید برخی از خودروهــا مانند پیکان که به جز افزایش آلودگی و ضربهزدن به اعتبارات کشــور تولیدشان نتیجهای نداشــت، متوقف شد». جهانگیری ادامه داد: «یکــی از تصمیمات مهم در این دوران، ایجاد حســاب ذخیره ارزی بود. از محل این حســاب، به بخشهای مختلف صنعتی بودجه تخصیص داده شــد. بهطورمثال، با تخصیــص بودجه به بخش سیمان، صنعت ســیمان کشــور دو برابر ظرفیت توسعه یافت و امروز به نقطهای رسیدهایم که یکی از مسائل اصلی این است که سیمان تولیدشده به دنیا صادر شود .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.