بهس عريئد يمرتسضويي: رأي ميدهم

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياســت: «من به آقاي رئیسي رأي ميدهم»؛ این را ســعید مرتضوي به «شرق» ميگوید. وقتي از او سؤال ميکنیم چرا پاي سخنراني ابراهیم رئیسي دیده شده اســت، ميگوید به عنوان یك شهروند به مســجد حظیره یزد رفته تا سخنراني ابراهیم رئیسي را گــوش کند و اگر باقي نامزدها هــم به یزد بروند، ممکن اســت پای ســخنراني آنها هم بــرود. او در ادامه تأکید ميکند به رئیســي رأي خواهد داد. از او سؤال ميکنیم بین قالیباف و رئیسي، چرا ميخواهد به رئیســي رأي بدهد که ميگویــد در جوابیهاي که براي رســانهها ارسال کرده، پاســخ همه سؤالها را داده اســت. قول ميدهد اگر بعد از مطالعه جوابیه سؤال بیشــتري داشتیم، دوباره با او تماس بگیریم و او توضیح را ارســال کند؛ اما خبري از دلایل ترجیح رئیســي بر قالیبــاف نیســت. طبق معمــول، دیگر پاســخ تلفن را هم نميدهد. سهشنبهشب ابراهیم رئیســي در ادامــه ســفرهاي انتخاباتي خــود وارد مســجد حظیره شهر یزد شــد که ناگهان شبکههاي اجتماعــي تصاویري از حضور ســعید مرتضوي در همان مسجد منتشر کردند. واکنشها به این حضور آنقــدر زیاد بود که نزدیکان رئیســي ابتدا منکر این همزماني شــده و معتقد بودند هیچ دلیلي مبني بر همراهي مرتضوي و رئیســي نیست؛ چراکه عکس مرتضوي در میان جمعیت منتشــر شــده نه در کنار رئیســي. واکنشها آنقــدر زیاد بود که باعث شــد روابطعمومی ستاد انتخاباتی حجتالاسلام رئیسی بابت آن اطلاعیه بدهد؛ اطلاعیهاي که به نظر نوعي اعلام برائت ابراهیم رئیسي، دادستان ویژه روحانیت، از ســعید مرتضوي، دادستان سابق، بود؛ در غیر این صــورت، چه دلیلي به صدور اطلاعیه بود؟ ســعید مرتضوي چه عضو ســتاد ابراهیم رئیسي باشد چه نباشد، چه به قول خودش مانند یك شهروند حامي رئیسي باشــد چه نباشد، چرا ســتاد ابراهیم رئیسي باید به حضور مرتضوي در مســجد واکنش نشــان بدهد؟ آیا حمایت مرتضوي از رئیســي ناخوشــایند اســت و باعث ریزش رأي رئیســي خواهد شد؟ چه انگیزهاي باعث شــده ستاد رئیســي در اطلاعیهاش بنویســد : «چهرههای مختلف سیاسی در این سفرها ممکن اســت به اختیار خود در مراسمات سخنرانی دکتر رئیسی حضور یابند که این امر لزوما به معنای تطابــق دیدگاه آنان نیســت». بااینحال، نظر صریح ســعید مرتضوي برخلاف بیانیه است؛ سخن صریح مرتضــوي در رأيدادن بــه رئیســي، بهصراحت از تطابق دیدگاه مرتضوي با رئیســي خبر ميدهد. در ادامه اطلاعیه ستاد رئیسي آمده است : «دکتر رئیسی پس از حضور و ســخنرانی در جمع مردم بیرجند، با خودروی شخصی از مســیر طبس به شهر یزد وارد شــدند و در این ســفر هیچ فرد یا شخصیت خاصی وی را همراهی نکرده است. سفرهای حجتالاسلام رئیســی به مناطق مختلف کشــور با دعوت اقشــار مختلف مردم و علمــا صورت میگیرد و ارتباطی با افراد و جریانهای سیاســی خاص نــدارد». باز هم در ایــن اطلاعیه آمده اســت : «گفتنی اســت برخی رســانههای خاص کــه از اســتقبال کمنظیر مردم در نخســتین سفر اســتانی حجتالاســلام رئیسی شوکه شــدهاند، با انتشار شــایعات و منتسبکردن برخی چهرههای خاص به ایــن کاندیدای انتخابات ریاستجمهوری، درصدد حاشیهتراشی برآمدهاند.» حالا سؤال این است: آیا حضور مرتضوي در مسجد حظیره هنگام ســخنراني رئیسي، شــایعه بوده؟ آیا انتشار این حضور براي ابراهیم رئیسي حاشیهتراشي بوده اســت؟ یکــی از کانالهای نزدیک به رئیســی درایــن باره نوشــته بــود : «نظــر به اعــلام نگرانی علاقهمندان حجتالاســلام رئیســی، حضــور فرد پرحاشــیه آقای «س. م» در مراســم مسجد حظیره یزد هیچ ارتباطی با حجتالاســلام رئیسی نداشته و نامبــرده بدون هماهنگی و در میان حضار مانند یک شهروند عادی در مراسم شرکت کرده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.