صریدتاسانهواستادیتخاباتمكشوار بيطرف نیست

رصدوپيگي تخلفا ر ه توسطس ان 2 خبرگزاري كه از منابع مالي عمومي استفاده ميكنند در ميان متخلفان هستند

Shargh - - صفحه اول -

روز گذشــته کمیته اطلاعرســانی ســتاد انتخابات کشــور، با صــدور اطلاعیــهای روند رصــد و پیگیری تخلفات انتخاباتی رســانهها را اعلام کرد؛ این اطلاعیه تعــداد تخلفــات را 61 مورد ذکر کرده که از ســوی 10 رسانه انجام شده اســت. همچنین دو خبرگزاری که از منابع مالی عمومی برخوردار هستند، بین این 10 رسانه متخلف وجود دارند که البته نام آنها ذکر نشــده است. این اطلاعیه همچنین ضمن انتقاد از صداوسیما، از این سازمان خواســته پخش برنامههایی با عنوان «آشنایی با نامزدها» را بابت احســاس ســوگیری و جهتگیری خــاص، فورا متوقف کند. آن طورکــه در اطلاعیه گفته شــده، رئیس ستاد انتخابات پیش از این هم نامهای به صداوســیما نوشته، اما این سازمان روند خود را اصلاح نکردهاست. ادامهدرصفحه3

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.