الو شرق 88640260

Shargh - - سياست - sharghline@sharghdaily.ir پیامک: 30004699

تاوان ســهلانگاری: نبود عائم هشــداردهنده، وجود نخالههای آسفالت و نبود نور کافی در بزرگراه دوران باعث شد شــبهای گذشته با موتورسیکلت با بشــکههای پاســتیکی برخورد کنم و دست چپم آســیب ببیند. حــالا ما بهجــای شــهرداری، تاوان ســهلانگاریها را به بیمارســتان با هزینــهای بالا پرداخــت کردهایم. از شــهرداری مرکز درخواســت رسیدگی و جبران خسارت وارده را داریم. عرفان 22ساله از تهران

بینظمی در میدان شــهدا: میدان شــهدا یکی از محلهای شــلوغ و پُرترافیک اســت؛ امــا این محل برخاف نامش، میدان نــدارد و رانندگان و عابران با مشکات فراوانی مواجهند. همچنین مقابل شرکت برق )شمال شــرقی(، پلهایی که روی کانال آب کار گذاشته شده، ناهموار و حادثهساز است. از مسئولان شهرداری منطقه 13 درخواست رسیدگی داریم. علی مختاری از تهران

بهانهای برای پاســخندادن! حتما برای شما هم این اتفاق افتاده هنگامــی که با بعضيها کار فوری داریــد، به بهانه مشــغله کاری! پاســخ تلفنتان را نمیدهند و بعدها که از اینگونه رفتارشــان شکایت میکنیــد، میگویند ســرم شــلوغ بــود و از اینجور حرفها! کاش یک بار بگویند با آنکه سرم شلوغ بود، توانستم پاسخ تلفنت را بدهم.

الناز قاسمی چرا خشونت؟ روزهای گذشته مأموران سدمعبر شــهرداری با یکــی از جوانــان تراکتپخشکن در میدان شــهدا درگیر شــدند و او را کتــک زدند. این در حالی اســت که در بســیاری از پیادهروها عدهای بســاط پهن میکنند و در رفتوآمــد عابران اختال ایجاد میشــود و مأموران ســد معبر فقــط به آنان تذکر میدهند؛ اما مشــخص نیســت چــرا با جوان بیکار با رفتار خشــونتآمیز برخورد کردند و ســبب هراس کودکان رهگذر شدند. از مسئولان شهرداری درخواست رسیدگی به اینگونه ضد رفتارها را داریم.

مرتضی از تهران معضل بــیکاری: بــیکاری باعث شــده عدهای از جوانــان بیکار از شهرســتانها به تهــران بیایند و در ایســتگاهها و ترن مترو، دستفروشــی کنند یا در خیابان تراکت پخش کنند. اگر شــرایطی فراهم و در شهرســتانها اشــتغال ایجاد شــود، جوانان خانه و کاشانه خود را رها نمیکنند تا برای کارگری و کارهای غیرتولیدی به تهران بیایند و جمعیت سرریزتر شود.

پویا. ف

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.