بيتوجهي به نصايح هواشناسي

Shargh - - زاويه -

ابراهیم عمران:

«به گزارش خبرنگار ما، آسمان این منطقه ابری است و ســرعت وزش باد هم زیاد خواهد بود و بهتر اســت که برای تفریح و اســتراحت آخر هفته به این منطقه نرویم...».ایــن دیالوگ بســیاری از ســریال و فیلمهــای تلویزیونی در اروپــا و آمریکاســت کــه از رادیو و تلویزیونهــای محلیشــان مــدام پخش میشــود که بــرای اطلاع و آگاهیبخشی به توده مردم است و جالب اینجاست که از میزان خرابی و تخریب بســیاری از حوادث ناگوار طبیعی بــا وجود چنین اعلانهایی، کاسته میشود.

حــالا کــه در کشــور بــه مدد فناوریها و دادههای هواشناســی، پیشبینــی وضــع جوی تــا حدود زیادی نزدیک به واقعیت اســت و بســان گذشــته صاف تا کمی ابری و در برخــی ســاعات ابــری و در بعضی جاهــا با بارندگی نیســت! چرا عمــوم مردم به چنین پیامهای هشدارآمیزی توجه ندارند؟

در ســیل غرب کشــور که منجر بــه جانباختــن 40 نفر )تــا زمان چاپ این یادداشت( شــد، به گفته مسئولان امر، تعداد زیادی از آنان از کسانی بودهاند که برای گردش آخر هفته به دشــت و دمن رفته بودند و طنز غمانگیز ماجرا آنجاســت که هشــدارهایی هم از قبل داده شده بود برای امتنــاع از رفتن و پرهیز از بهخطرانداختن جان!

بهراســتی چــرا عــدهای از هممیهنــان، توجهی بــه اینگونه نصایــح ندارند؟ یا آنکــه اصولا در پی بهدســتآوردن این هشــدارها هستند؟ در بیشــتر حوادث طبیعی و جــادهای، میتوان تا حدود زیادی از خســارتهای جانــی و مالی به مــدد اندکی آیندهنگــری جلوگیری کرد. وقتی بــرای تعدادی راندن در جادههای برفی و مسیرهای ناهموار در مواقع بدی آب و هوا یا توجه به هشدارهای ســازمانهای مربوطه، افتخــار و شــجاعت و نترسبودن، معنا میدهــد، اینگونــه خبرهای تأســفبار نیز دور از ذهن نیست. آیا عقل ســلیم و فکر درســت و فقط نگریســتن به نوک بینی، نمیتواند مانع چنین تلفات انسانیای شود؟

منکــر زیرســاختهای اصولی بهجای پــل و جاده نمیتوان شــد که تا حدود زیــادی میتواند در این مواقــع ناجیانه عمل کنــد؛ ولی در کشــورهای متمدن و پیشــرفته هم با وجــود همه عوامل زیرســاختی مناسب، باز هم خرابی وجود دارد، ولی تلفات «خودخواسته» انسانی بسیار اندک است.

چراکــه آن مردمان دســتکم از چنــد روز و ســاعت قبل از وقوع حادثه در جریان کار هســتند )که ما نیز هســتیم تا حدودی( و مشتاقانه و از روی لجاجت محض به پیشواز نیستی و عدم نمیروند؛ موردی که شــاید فانتزی و از سر خوشخیالی نزد برخــی معنا مییابــد، ولی در نهان نشــان از عــدم آیندهنگری و «خوددانشــی» محض برخی دارد که عــلاوه بــر ازدســتدادن جان خویــش، صــورت خوشــایندی از رفتارشناســی و درستاندیشیدن را نشان دیگران نمیدهد.

امیــد کــه در فصــل بهــار و بارانهــای گاهوبیگاهش، کمی هم به فکر جان خود و دیگران باشــیم و همــه امور را به قســمت و تقدیر نســپاریم. زماني که این یادداشــت نوشــته میشــد، هواشناســی از وقوع ســیلاب احتمالــی در دارآباد و کــن و فرحزاد تهــران میگفت و دستبرقضا به طور موردی در گذر از منطقــه فرحزاد، بســاط قلیان و شــام، بیخبر از همهجا برپاست و تو گویی همه این نوشــتهها آب در هاون کوبیدن است و بس!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.