به حل سئو ممشلكجرائلی دبفتا ر بسیاغسیدحازبدا تاحادمیهیمیهندیودار گرف توبا « » هگوستشریقم:

Shargh - - جهان -

افشــین غلامی: حکمــت محمد کری معــروف به ملابختیــار یکی از « » « » تأثیرگذارترین سیاســتمداران در حزب اتحادیه میهنی اقلیم کردستان « » عراق است. این سیاستمدار و چهره سیاسی علاوه بر کار سیاسی، صاحب اندیشه سیاســی و تألیفات زیادی در حوزه سیاست است که از جمله آنان میتوان به دموکراســی در میان مدرنیته و پستمدرنیته، دموکراسی بعد از جنگ سرد، آزادی عقل و جامعه مدنی و جنبش کردستان و تغییرات معاصر اشــاره کرد. او معتقد اســت که ایران و ترکیه در اظهارات رسمی، مخالف استقلال اقلیم کردســتان هســتند، اما این به این معنی نیست که نتوانیم با آنها گفتوگو کنیم و مواضع این دو قدرت بزرگ منطقه نســبت به سده گذشته بسیار نرمتر شــده است. بههمینمنظور برای اطلاع از آخرین اخبار درخصوص اتفاقات سیاســی منطقه اقلیم کردســتان عراق، سری به دفتر ملابختیار زدهایم که مشروح گفتوگو به شرح ذیل است.

اختلافــات زیادی بین شــما و دولت مرکزی درخصــوص بودجه، فروش نفت، نیروی پیشــمرگه و... وجود دارد؛ چرا تا به امروز دوطرف نتوانستهاند این مشکلات را حل کنند؟

درواقــع اختلافاتی وجود دارد که جنگ داعش هم به آن اضافه شــده است. من مســئولانه میگویم بغداد میتوانست این مشکلات را حل کند، اما تاکنون اقدام مثبتی انجام نداده است.

در چند روز گذشته شورای اســتانی کرکوک رأی به برافراشتن پرچم اقلیم کردســتان روی ساختمانهای اداری شــهر کرکوک را داد که این موضوع باعث نارضایتی برخی گروههای عرب و ترکمان در شهر کرکوک و نارضایتی حکومت مرکزی شد. دلیل این مطلب از سوی کُردها چه بود؟

برافراشتن پرچم اقلیم در کرکوک به تأخیر افتاده بود و باید زودتر این کار انجام میشد. پرچم اقلیم در شــهر خانقین در سال 2004 برافراشته شد و همین مسئله در کرکوک هم باید صورت میگرفت. درخصوص سؤال شما، اول اینکه در حقیقت وضعیت داخل کرکوک باعث این موضوع شد و دوم ما زمان زیادی را از دســت دادهایم. بغداد قبل از پایان جنگ با داعش، باید رأی اقلیم کردســتان درباره موضوع ماده 140، پرچم و رفراندوم را بداند و اینکه ما پیام خود را بدون درگیری به بغداد برســانیم و به همان شــکل با تمام احزاب سیاسی و مردم عراق نیز این مسئله را در میان بگذاریم.

نشســتی با حضور حزب شــما، اتحادیه میهنی و حــزب دموکرات )پارتی( در اربیل درخصوص موضوع همهپرسی استقلال اقلیم کردستان برگزار شد و همینطور هیئتی از اقلیم برای بررسی این موضوع به بغداد سفر کرد. میتوانید بگویید نظر بغداد دراینباره چیست؟

نتیجه ســفر هیئت کردســتانی به بغداد خوب بود. قبل از ســفر هیئت کُــردی، بازخوردهــا در بغداد منفی و علیه ما بود، امــا پس از رفتن هیئت اقلیم به بغداد، فضا آرام شــده است و آنها وعده دادهاند که راهحلی برای ایــن موضوع پیدا کننــد. البته هیئت کردی در بغــداد هیچ تصمیمی برای پایینکشــیدن پرچم اقلیم کردستان در کرکوک نگرفته است. نکته مهم این است که بعد از رفتن هیئت کردی به بغداد، گفتوگوی ما با دولت مرکزی درخصوص اجرائیکردن موضوع ماده 140 بهتر انجام میشــود، اما هنوز مشکلات مابین اقلیم کردستان و بغداد بدون راهحل باقی مانده است.

در جنگ با داعش، برخی مناطق از سوی نیروهای پیشمرگه از تصرف داعش آزاد شدند و به کنترل نیروهای پیشمرگه درآمدند که این نواحی به نام مناطق مورد مناقشــه اقلیم با دولت مرکزی معروف هســتند. آیا شما از این مناطق عقبنشینی میکنید یا برنامه دیگری دارید؟

ما جنگجوی اجارهای نیســتیم که هر زمان منطقــهای از عراق تصرف شــد، آن را آزاد کنیم و بعدا آن را تسلیم دولت کنیم. ما برای پول و حقوق بــه کرکوک و خانقین و... نرفتهایم. ما مانند بخشــی از اقلیم کردســتان به این مناطق نگاه میکنیم و چون ارتش عراق و نیروهای امنیتی نتوانســتند از این مناطق دفاع کنند، به این مناطق آمدیم. ما چهار ســال قبل از ظهور داعش به کرکوک آمدیم، خــب در آن زمان ارتش عراق و نیروهای امنیتی هنوز شکست نخورده بودند، اما توانایی کنترل و برقراری امنیت در کرکوک را نداشــتند، بنابراین به این مناطق آمدیم تا از آن محافظت کنیم. واقعیت این است که با آمدن داعش و پس از آن که هیمنه ارتش عراق در موصل، الانبار، فلوجه و... شکســته شــد، پیشــمرگهها در هیچ منطقهای شکست نخوردند و به حراست از مناطق مختلف پرداختند.

شما رویکرد ایران و ترکیه در مورد موضوع استقلال را چگونه میبینید و به نظر شما این دو کشور چگونه با این مسئله تعامل میکنند؟

بیگمان سیاست رسمی این دو کشور این است که موافق استقلال اقلیم کردستان نیســتند، اما واکنش ترســناکی هم در برابر استقلال اقلیم به آن اندازهای که همه فکر میکنند ندارند و همچنین اینکه زمینه برای گفتوگو با آنها نباشــد هم دور از واقعیت اســت. زمینه گفتوگو دراینخصوص با این دو کشور زیاد اســت. از سال 1923 تا به امروز و در همه تاریخ سیاسی عراق، کُردهای عراق تا به این اندازه نتوانستهاند در مورد استقلال با بغداد صحبت کنند و ما مدام هم این سیاســت را تکرار میکنیم. واکنش ایران و ترکیه اگر با ســده گذشــته و بعد از جنگ اول و جنگ دوم جهانی و جنگ سرد برآورد شود، نســبت به آن دوران کمتر شده است و آنها دراینباره که آیا استقلال خوب یا بد است با ما گفتوگو میکنند و خطرات این تصمیم را بــه ما میگویند؛ یعنی دراینباره دیالوگ وجود دارد. الان در منطقه دیالوگ جای درگیری را گرفته و این موضوع بسیار مهمی است.

در مورد برافراشــتن پرچم اقلیم در کرکوک چطور؟ ایران و ترکیه چه نظری دارند؟

در مــورد پرچم هم، همین مســئله اســت. ایران با مــا گفتوگو کرد و واکنش تهران تند نبود، بلکه واکنش مســئولانهای بود و در قیاس با ترکیه، واکنــش نرمی بود. حتی در قیــاس با برخی احــزاب ترکمانی و برخی در بغداد، واکنش ایران نرمتر بود. این مایه دلخوشــی ماست. مقامات ایرانی با ما در مورد پرچم گفتوگو کردهاند و برایشــان روشن کردیم که دلیل این اقدام چه بوده اســت و دراینباره ایران، هم با آقای مســعود بارزانی و هم با دو حزب اصلی اتحادیه میهنی و پارتدموکرات گفتوگو کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.