«بازخوانی پیرامون» در گالری مژده

Shargh - - هنر -

شرق: نخستین نمایشگاه گالری مژده در سال 96 عصر جمعه هشتم اردیبهشت برپا خواهد شــد. «بازخوانــی پیرامون»، عنوان نمایشــگاهی اســت که «فریدون فربود» نمایشــگاه گردانی آن را بر عهده دارد. در ایــن نمایشــگاه 4۰ اثر نقاشــی و مجســمه از ۳5 هنرمنــد به تماشــا گذاشته میشود. در نمایشگاه «بازخوانی پیرامــون» در کنار آثار پیشکســوتانی مانند منوچهر نیازی، بهزاد شیشهگران، آنه محمدتاتاری و...، کارهایی از هنرمندان جوانی نظیر طاهره صمدی طاری، آتوسا وحدانی، دانیال مولانوروزی و... به نمایش در میآید. همچنین در کنار این آثار، نقاشــیهایی از دو هنرمند مقیم فرانســه و کانادا به روی دیــوار میرود. در این نمایشــگاه هنرمندان کوشــیدهاند ترجمان پیرامون خویش را با خوانشــی خاص از دنیای پیرامون خود به درونیترین و شــخصیترین شکل در آثار نقاشــی با تکنیــک اکریلیک و رنگ روغن روی بوم و کاغذ و مجســمههایی از متریالهــای مختلــف ماننــد چوب، پلاســتیک و فلز ارائه دهند تا مخاطبان را به نمایش متفاوتی از جهان امروز فرا خوانند. در بین این آثار، با توجه به هیاهو و صداهــای مختلف ناهنجــاری که هر روزه از اطراف میشــنویم، مجسمههای صوتی ارائه خواهد شــد که صداهایی آرامشبخش و متعارفی را پخــش میکنند که ایــن نیــز از جذابیتهای این نمایشگاه به شــمار میآید. علاقهمندان میتوانند از این نمایشگاه یکشــنبه تا پنجشنبه ساعات 1۲ تا 18 و جمعهها ســاعات 16 تا ۲۰ در گالری مژده به نشانی سعادتآباد، خیابان علامه شمالی، خیابان 18 شرقی، پلاک ۲7، زنگ یک، دیدن کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.