پرتغال؛ مدافع عنوان قهرمانی

Shargh - - ورزش -

پرتغال یکــی از تیمهای مدعی این دوره از رقابتها به شــمار مــیرود. این تیم در دوره قبلی جام جهانی که در کشــور خودش برگزار شــد، توانست عنوان قهرمانی را به دست بیاورد. پرتغالیها با داشــتن گلزنی به نام ماجر حسابی امیدوارند دوباره بدرخشند و از عنوان قهرمانیشــان در این رقابتها دفاع کنند. در هشت دوره گذشــته این رقابتها فقط برزیل و روســیه بودهانــد که قهرمانی پیدرپی به دست آوردهاند. نکته مهم این دوره غیبت روسیه، یکی از غولهای سابق در دنیای فوتبال ساحلی، است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.