برزیل؛ در جستوجوی غرور ازدسترفته

Shargh - - ورزش -

از ســال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ برزیلیها سلطان بیچونوچرای فوتبال ســاحلی در جهان بودند و در همین بازه توانســتند چهار بار فاتح جام جهانی شــوند. همین مــورد برای آنها کافی اســت تا تجربه لازم برای رســیدن به یک فینال دیگر را هم داشته باشند. برزیلیها بااینحــال در مرحله انتخابی این دوره از جام جهانی کمی متزلزل نشــان دادهاند؛ ولی بازی روی سواحل «ناسائو» در باهاما میتواند برای آنها دوباره راهی برای رســیدن به یک قهرمانی دیگر در جام جهانی فوتبال ساحلی باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.