ایتالیا، ایران؛ شگفتیساز

Shargh - - ورزش -

هــر دو کنــار یکدیگر در یک گــروه از این رقابتها قــرار دارند؛ ولــی هرکدام میتوانند تیم شگفتیســاز این جام جهانی باشــند. ایتالیاییها درست است که تابهحال قهرمان این جام نشدهاند؛ ولی با حضور تقریبا مستمرشــان در جمع تیمهای پایانی این جام نشان دادهاند میتوانند در صورت غفلت مدعیان به خواستهشان برسند. ایران هم حالا تیمی باتجربه دارد که به نظر میرسد بازیکنانش به پختگی لازم برای مقابله با رقبای گردنکلفت دنیا رسیدهاند. ضمن اینکه باید نیمنگاهی هم به سنگال داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.