تورم در دولت روحاني 30 درصد كاهش يافت

Shargh - - سیاست -

انتخاب:

محمدرضا باهنر، دبیــرکل جبهه پیروان خط امــام و رهبری در نشســت ســالانه اتحادیــه جامعه اسامی دانشجویان با اشاره به عملکرد دولت در چهار سال گذشــته گفت: نقدهای ما به دولت آقای روحانی نباید غیرمنصفانه باشد؛ زیرا این نقدها نتیجه برعکسی خواهد داشــت و باعث میشــود نظر مــردم به نوعی دیگر شــود. در این مدت اقداماتی انجام شده است که برخی از آنها قابل تقدیر است؛ به عنوان مثال در حوزه اقتصادی فعالیتهایی انجام شــده اســت که باید به عنوان نکات مثبت به آن اشــاره کرد. زمانی که دولت آقــای روحانی روی کار آمد، کشــور تــورم 44درصدی را تجربه میکرد، اما بــا برنامهریزیهای صورتگرفته تــورم حداقــل 30 درصد کاهش پیدا کــرد. وی گفت: رشــد اقتصادی کشــور در چهار ســال اخیر از منهای پنج درصد به هشــت درصد رسید که ما نیز این عدد را تکذیب نمیکنیم و میگوییم عدد و رقم درستی است، اما بایــد دید اگر میزان نفت را نیز از آن کم کنیم همین عدد خواهد شــد یا نه. نماینده ســابق مجلس شورای اســامی گفت: اگر مبلغ رشد نفت را از این مسئله کم کنیم رقم رشد 0.۹ درصد میشود، اگر رشد اقتصادی ما رشدی مســتمر و پایدار بود، تولید و اشتغال کشور عدد مثبــت و خوبی را تجربه میکرد کــه در واقع اینگونه نبود. هرچنــد در حوزه انرژی و نفــت اقدامات خوبی شده اســت و ما برای اولینبار در برداشت نفت با قطر تقریبا یکی شــدیم و به ســمت جلو حرکت کردیم، اما اگــر بخواهیم آن را در رشــد اقتصادی نیــز ببینیم، این رشد دفعی و مقطعی است و استمرار نخواهد داشت. وی با اشــاره بــه اظهارات برخی دربــاره برجام گفت: برخی معتقدند برجام هیچ آثاری نداشت و سیاهنمایی میکننــد، اما من معتقدم قرار بود ما با برجام 10 گل به طــرف بزنیم و هیچ گلی نخوریــم، اما در نهایت هفت گل زدیم و دو گل هم خوردیم. اگر امروز از بنده ســؤال کنند آیا حاضرید به قبل از برجام برگردید میگویم خیر و فکر میکنم نظر نظام هم این نیســت که برجام را ما اول پــاره کنیم. بله، اگر طرف مقابــل آن را پاره کرد ما هم آن را آتش میزنیم. اما اینگونه نیســت که در ابتدا آن را پاره کنیم.

وی با اشاره به میزان رأی روحانی گفت: به نظر بنده آرای رویشیافته آقای روحانی در این دوره، اگر بیشتر از ریزشیافته آن نباشد کمتر از آن نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.