نميدانیم احمدينژاد چه پديدهاي است

Shargh - - سیاست -

انتخاب:

پرویز کاظمــی، از وزرای محمود احمدینژاد، گفت: «احمدينــژاد در تمام کارهــا، خودش دخالت میکرد، میگفت این کار بشــود و این کار نشود. ما هم میگفتیم اگر ما اختیار داشــته باشــیم، مسئولیت هم میتوانیم بپذیریم، ولی وقتی اختیار نداشته باشیم خب طبیعتا نمیشود، اما اصا این خبرها نبود. جالب است کــه الان میگوید من که اختیار ندارم! خود ایشــان در صحبتهایــش گفته که معاون وزیر ارشــاد را که من نمیگــذارم. درحالیکه در همه موارد خودش دخالت میکرد و دعوای ما با ایشان سر همین موارد بود. اکنون که اختیار و قدرت ندارد، این بحثها را مطرح میکند. آن روز اول وقتی نشســتیم و صحبت کردیم، در همان بحثهای اولیه با کنتاکت مواجه شدیم.»

او گفــت : « به اعتقاد من ایشــان، خیلیها را اغفال کــرده اســت. حتــی در مــورد خیلــی از روحانیون با مواضعــی که گرفت و صحبتهایی که کرد، توانســته بود دلربایــی کند که این هم نباید نادیده گرفته شــود، ولــی ما اگر از کســی حمایت کردیم و بعــد دیدیم این حمایت درست نبوده، باید سریع به جبران آن بپردازیم. نکته اینجاست که ما اصرار بر جبران کردیم یا نکردیم؟ اگــر اصرار بر جبران کرده بودیــم، قطعا دور دوم نباید انتخاب میشــد. من روز چهارشنبه، بیستم خرداد سال ۹2 بــا آقای علــی لاریجانی، رئیس محتــرم مجلس، جلســه داشــتم. گفتم آقای لاریجانی از شما خواهش و تمنا میکنــم هرطور از دســتتان برمیآید یک کاری کنید ایشــان انتخاب نشــود. بروید بگوییــد، منعکس کنید و به هر نحوی که میدانید، کاری کنید که ایشــان انتخاب نشــود به این دلیل که کشور را بههم میریزد. آقــای لاریجانی با همان لحن خاص خودش گفت: «ما نمیدانیم این چه پدیدهای اســت و ما چگونه باید با او برخورد کنیم».

کاظمي افزود: «معمــولا اصولگرایان خیلی با هم کنار نمیآیند و تجربه گذشــته هم این را نشان داده که اصولگراها با هم کنــار نمیآیند. این را در مجلس هم دیدیم. همین الان با وجود «جمنا»یی که تشــکیل شد، هیــچ نامزدی از جمنا در بین کاندیداها نیســت! یعنی هیچکدام نیســتند. آقای میرســلیم، قالیباف و رئیسی هرکدام جدا شرکت کردند؛ یعنی آن تشکیاتی که برای خودشان مطرح میکردند، نشــدند. اینجا ائتاف کنند یا نکنند به نظرم خیلی اتفاق خاصی نخواهد افتاد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.