تاكتيك احمدينژاد، نوستالژي 88

Shargh - - صفحه اول - مازيار خسروي

محمدباقــر قالیبــاف انتخــاب اول هیچکــس نیســت. اما ميتوانــد انتخاب دوم خیليها باشــد. دستکم خود و مشاوران رســانهاياش چنین فکر ميکنند. ایــن ویژگــي او را به نمایش شــخصیتي «دوزیســت» در عرصه سیاســي وادار ســاخته که هدف ســهلالوصولش، صید «آراي خاکســتري »و «مرددها» است. اگر ابراهیم رئیسي براي پیروزي در انتخابات جاري، روي «هسته سخت» آراي وفاداران به گفتمان اصولگرایي حساب ميکند، باقر قالیباف، در پــي جلب نظــر و رأي لایه مردد هــر دو اردوگاه اصولگرایي و اصلاحطلبي اســت. از همین روست کــه در کارنامــه 12ســاله شــهرداري او هم صدور بخشنامه شــدید و غلیظ در مورد تفکیك جنسیتي در ادارات زیرمجموعــه شــهرداري وجود دارد هم ســاخت «مال»هایي که در هیبــت مرکز خریدهاي فوق مدرن، جولانگاه طبقه متوسط به بالا هستند.

عصــر آدینــه، شــهردار اصولگراي تهــران، در نخســتین مناظــره تلویزیوني خود علیــه رقیبان، از تکیهکلامي اســتفاده کرد که بــراي بدنه اجتماعي اصلاحطلبــان، یــادآور یکــي از بهیادماندنيتریــن لحظــات مناظرههاي انتخابات پرالتهاب ســال 88 اســت ؛ «مردم! ما با پدیدهاي مواجه هســتیم که به راحتي رو به دوربین دروغ ميگویــد...» او در ادامه پرینتي را رو به دوربین گرفت براســاس نوشتههایي که خواندنــش براي بیننده تلویزیــون ناممکن بود، اتهامي را به حســن روحاني نسبت داد. این تاکتیك، خالــق لحظهاي ناب در تاریخ سیاســي ایران شــد. لحظهاي کــه هم تراژدي بود هم کمدي. لحظهاي کــه در یــك آن، قالیباف تلاش ميکــرد همزمان و به یك ضربــت، محمود احمدينژاد و میرحســین موسوي را براي رسیدن به صندلي ریاستجمهوري به خدمت بگیرد. او، هم احمدينژاد پرینتبهدست و «بگمبگم»گو بود و هم ميخواســت نوســتالژي رقیب هشــت سال پیش احمدينژاد را به نفع خود مصادره کنــد. آنچه امــا در این میانــه خودنمایي ميکرد و واکنش کاربران شبکههاي اجتماعي نشان ميداد توي ذوق زده است، حلول روح احمدينژاد در کالبد مردي بود که بســیاراني از نحوه مدیریت او در نیروي انتظامي خاطرهاي مثبت در ذهن داشتند.

مردي که در ســال 84 بــا برند «دکتــر خلبان» توانســت 4 میلیون راي خاکستري را از آن خود کند و در ســال 92 دو میلیون به این تعداد افزود، اکنون در واپسین کارزار، حبوطي تاسفبار را تجربه ميکند.

مصــاف عصر جمعــه، نخســتین «اپیــزود» از ســهگانهاي اســت که در نهایت تکلیف مســتأجر بعدي پاســتور را روشــن ميکند. هنــوز دو بخش دیگــر از نمایــش پربیننده و مهیج 96 باقي اســت. دو بخشــي که به موضوعات چالشبرانگیزي مانند اقتصاد و سیاست اختصاص دارد. آیا شهردار تهران گمان ميکنــد همچنان ميتواند بــا تاکتیك کنوني به جلب آراي خاکســتري امیدوار باشــد؟ تا اینجاي کار محتملتریــن گزینــه، ازدســتدادن رأي هر دو طرفاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.