حماسهاي به رنگ اميد

مسعود سلطانيفر . وزير ورزش و جوانان

Shargh - - صفحه اول -

آمــار و ارقام همیشــه یك مرجع کلیدي و قابل اعتنا در هر حوزهاي محسوب ميشــوند، زیرا اعداد از دایره غلط و اشتباه خارج هستند و حقیقــت را بــه عریانــي فریاد ميزنند و پیشِروي شــما قرار ميدهند، ازهمینرو براي قضاوت و بررسي یك پدیده و البته برنامهریزي براي رســیدن به نقطــه مطلوب، باید بــر آمار تکیه کرد. در حوزه اجتماعي نیز این پدیده، ســکه رایجي دارد و همیشــه مبناي قضاوت و تحلیل کارشناسان اجتماعي قرار ميگیرد. نتایــج تازهترین گزارشهاي آیندهپژوهي که در روزهاي پایاني سال 95 منتشر شد، نشــان ميدهد دغدغههاي اجتماعــي همچنان در اولویت جامعه ایران است. این پژوهش که بهنوعي یك رفتارشناســي اجتماعي به شــمار ميرود، ثابت ميکند مســائل اجتماعي در زمره اولویتهاي صد چالش ایران در ســال 96 است. سرمایه اجتماعي و اعتماد عمومي، نگرههاي اجتماعي، اخلاق عمومي و حاکمیتي، امنیت رواني و اجتماعي، حقوق اساسي و حقــوق شــهروندي از جمله مطالباتي اســت که جامعه ایراني از حاکمیت انتظــار دارد و ازهمینرو باید در اولویت برنامهریزيها و سیاســتگذاريهاي دولت قرار گیرد. این پژوهش ميتواند بهنوعي نقشه راه کشور و حاکمیت در چهار سال آتي باشد، زیرا در در روزهاي منتهي به انتخابات ریاســتجمهوري در روزهاي آغازین سال 96 منتشر شده و یك برایند کلي و یك افق پیشِرو براي دولت ترسیم ميکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.