حاشیههاي مناظره آدينه

Shargh - - سیاست -

مناظره عصــر روز گذشــته نامزدهای ریاســت جمهوری، حاشــیههایی هم داشت که طرف ثابت آن محمدباقر قالیباف بود. در جایی از مناظره میان قالیبــاف و اســحاق جهانگیری بحثــی پیش آمد. قالیباف درباره موضوع کاهش بوروکراســی کشــور و افزایش کارآمــدی دســتگاههای اجرائی خطاب بــه جهانگیری عنــوان کرد : «شــما در حرفهایتان به بداخلاقی اشــاره کردیــد. ای کاش خودتان این موضوع را رعایت میکردیــد. این موضوع پدیدهای واقعــا عجیب اســت که شــما به عنــوان معاون اول دولــت نامزد انتخابات شــدهاید کــه البته حق شــهروندی شماســت اما میگویید با آقای روحانی رقیب هســتید. در هر حال مردم خودشان قضاوت میکنند که چنین اســت یا نه. اما اگــر هم آمدهاید گزارش دهید صادقانه بگویید که برای ارائه گزارش آمدهاید یا حداقل گزارشــتان را درست ارائه دهید.» به گزارش ایســنا، او به معاون اول رئیسجمهوری گفت: «من متأســفم که شــما به عنــوان یک مدیر سیاسی دستاویز مســائل سیاسی شدهاید. اگر از این بحث میشود که بیاییم و اختیار مدیریت شهری را به مردم بدهیم، این موضوع خوبی است. ما چند سال است که شورایاریها را ایجاد کردهایم اما دولت دو ماه پیش به ما گفت که اجازه ندارید هیچ موضوعی را به شــورایاریها بســپارید. این چه مردمیکردنی اســت؟»جهانگیری در پاســخ به اظهارات قالیباف عنوان کرد: «در زمینه مسائل اجتماعی مجددا تأکید میکنم که با برخوردهای گازانبری مشکل فرهنگ و آســیبهای اجتماعی حل نمیشود. بدتر از آن این که با کتکزدن دستفروشــان و تشکیل گروه ضربت برای جمعآوری دستفروشان نمیشود معضل آنان را حل کرد. متأســفانه یک فرهنگی به شهرستانها القا میشود که گروه ضربت وظیفهاش این است که به دستفروشها ســیلی بزند. من آن روزی که آن سیلی را دیدیم انگار به صورت خودم سیلی زدهاند. باید با مسائل اجتماعی و نیازهای مردم برخوردهای علمی شــود».او درباره چرایــی کاندیداتوریاش در انتخابات ریاســتجمهوری هم خطــاب به قالیباف گفت: «تعجبم از این اســت که چــه جایگاهی برای خود قائل هســتید که چنین صحبتی میکنید؟ حتما ســابقه کاری من از شما بیشتر است. بنده از دهستان آغاز کردم، اســتاندار بودم، وزیر بــودم و معاون اول هستم. حالا تصمیم گرفتم کاندیدای ریاستجمهوری باشــم و تصمیم گرفتم خودم را در معرض تصمیم قــرار دهم».قالیباف در این میان گفــت که «از اینجا ناراحت هستیم که کســی که خانواده شهید و مدیر است» که پیش از اتمام جملهاش جهانگیری گفت: «مــن به جای خودش اگر لازم شــد میگویم که من چقدر ارزشی هستم و دیگرانی که ادعای ارزشیبودن میکننــد چه کردهانــد. در دور انتخابات هشــتم که بعدش آقای خاتمی انتخاب شدند هم وزیر دفاعش کاندیدا بود، هم معاونش کاندیدا شــد. فکر نمیکنم این کار غیرطبیعی باشد. شما یک جریان اصلاحطلب را از همه حقوقش محروم کردهاید، حالا میگویید در مناظرهها کاندیدا نداشته باشد ».جهانگیری ادامه داد: «چه کسانی به ســفارت عربستان حمله کردند؟ چه کسانی باعث شــدند 700 هزار شیعه که میآمدند و زندگی مردم مشــهد میچرخید به هم خورد. بله ما نمیتوانیم به سفارت حمله کنیم. دولت حمله کرد آقای قالیباف؟ چه کسانی حمله کردند؟ آنها الان در ستادهای کدام کاندیدا حضور دارند؟ کدام کاندیداها از آنهــا دفاع میکردنــد پول میدادنــد؟».در جای دیگر هــم او خطاب به قالیباف گفت: «آقای قالیباف چطور بعد از 12 ســال نتوانسته است مسئله تفکیک زبالههای شــهری را حل کند. ایشــان فقط شهردار ســازه اســت که میبینید در منطقه 22 تهران چقدر برجهای عظیم در دوره ایشــان رشــد کرده است که نفس تهران را گرفته یا پل صدر که با پول آن بسیاری از مسائل زیستمحیطی تهران میتوانست از طریق تعویض ناوگان اتوبوس شــهری تهران حل شــود.» او با انتقــاد از صحبتهای قالیبــاف در این مناظره گفت: «شما شهردار تهران هستید نه بیشتر از آن که حتی در حوزه ارگانهای زیرنظر شهرداری نیز موفق عمــل نکردهاید اما یکجوری حرف میزنید که انگار مسئول کل عالم هســتید. ما در دانشگاههای معتبر داخلــی درس خواندهایم. ما که در صنعتی شــریف و علوم تحقیقات درس خواندهایم آیا ما مدیریت 60 ســال پیش را داریم؟ آقای قالیباف با روحیه نظامی نمیشود کلانشــهری مثل تهران را اداره کرد، بلکه باید رویکرد علمی داشــته باشــیم».در قسمت دوم مناظره هم قالیباف به حرفهای حسن روحانی اشاره کــرد و گفت:«آقای روحانی در قســمت اول مناظره مطرح کردند و گفتند نقل قولهایی که من از ایشــان میآورم از ســایتهای بینامونشان است اما من به مردم عزیزمان عرض میکنم که ما با پدیدهای مواجه هستیم که به دوربین نگاه میکند و حرفی میزند اما میگوید آن حرف را من نگفتهام ».او با دردستگرفتن تصویری پرینتشــده از ســایت پایگاه اطلاعرسانی دولت خطاب به روحانی اظهار کرد: «شما گفتید که من یک میلیون شــغل ایجاد میکنم و در طول صد روز شاهد تحول اقتصادی خواهیم بود. من متنی را از سایت خودتان نشان میدهم که در آن سخنان شما مطرح شده اســت. من حتی از مسئولان صداوسیما اجازه خواســتم که تصویر و صوت شما که در همین تلویزیون گفته بودید پخش شــود کــه اجازه ندادند. واقعا کار خوبی نیســت که شــما بفرمایید من چنین حرفهایی را نزدهام .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.