شرایط تهران اجازه این تراکم جمعیتی را میدهد؟

Shargh - - سیاست -

*در کشــور مــا هر اســتانی متناســب با شــرایط زیستی خود اســتعدادهایی دارد که اگر به آن توجه شود میتواند به شکوفایی برســد. عدم توجه به این موضوع باعث شــده که نیروهای انسانی از روســتاها به شهرها و از شهرها به کلانشــهرها روی بیاورند همین امر مشــکلات متعدد فرهنگی اجتماعی اقتصادی و امنیتی را ایجاد میکند.

*عــدم اســتفاده صحیــح از منابع آبی باعث شــده تا بســیاری از روســتاییهای ما به دلیــل بیآبی روی به حاشیهنشینی بیاورند. این روســتاییها به حاشیه شهرها پنــاه میبرند و چون در آنجا هــم نمیتوانند زندگی کنند به کلانشــهرها میروند و چون با شــرایط آنجا هم کنار نمیآیند با ایجاد مشــکلات و عدم اســتفاده از بهداشت و درمــان و آموزش با یأس و ناامیــدی به مواد مخدر پناه میبرند.

*بایــد پاســخ دهیــم بــه چــه علــت در اســتان سیستانوبلوچستان و بهویژه در اطراف شهر زابل با پدیده مهاجرت گســترده مواجهیم. به شــکلی که شــهرها و روســتاها در حــال خالیشــدن هســتند و این در حالی اســت کــه آنان باید تربیتکننده نیروی انتظامی ما در مرزها و نگهبان مرزهایمان باشند.

*افرادی که در حاشیه شهرها زندگی میکنند انســانهای شریفی هستند. از لحاظ تأمین امکانــات آموزشوپرورش بایــد برای این افــراد اهتمام بورزیم. با تأمین امکانات برای کسانی که در حاشیه شهرها زندگی میکنند میتوانیــم به وضعیت جوانان و بيکاری این افراد رسیدگی کنیم.

*)خطاب به قالیباف( آیا فکر میکنید شــرایط شــهر تهران اجازه ایــن تراکم جمعیتی را میدهد؟ چنین تراکم جمعیتی چه مشــکلاتی برای محیط زیست ممکن است به وجود بیاورد؟

*در حــال حاضر در تهران و برخی دیگر از شــهرها از ترابری عمومی مانند مترو استفاده میشود که البته کافی نیست چراکه فقط 20 تا ۳0 درصد ترابری ما عمومی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.