مشکلات پیچیده جامعه با حرف و شعار حل نمیشود

Shargh - - سياست -

ایسنا: حجتالاسلام حســن روحانی، رئیسجمهوری و از کاندیداهای ریاســتجمهوری، روز پنجشــنبه در اولین برنامه انتخاباتــی خود در رادیو ایران به ارائه « » گزارشــی از عملکرد دولت یازدهم و برنامههای خود برای دولت دوازدهم پرداخت که بخشی از محورهای سخنان او در این برنامه به شرح زیر است:

اشــتغال جوانــان دغدغــه بحقی اســت که در سالهای ۹4 و ۹۵ اشتغال خالص ما حدود 640 هزار نفر بود که اگر در سالهای قبل هم همینقدر اشتغال ایجاد میشد، مشکل اشتغال نداشتیم.

مسائل و مشکلات پیچیده جامعه با حرف و شعار حل نمیشــود، برای ایجاد اشتغال باید سرمایهگذاری افزایش یابد و پولها از دلالی به سمت بنگاهها برود.

با کلام و ســخن شــغل ایجاد نمیشود، بلکه به امنیت نیاز اســت، مردم باید نسبت به آیندهشان مطمئن باشند تا سرمایهگذاری کنند و برای اشتغال هم باید زمینه و شــرایط برای ســرمایهگذاری چه برای مردم داخل و چه برای سرمایهگذاران خارجی ایجاد شود.

بعضیهــا از کلمــه افتتاح خوششــان نمیآید، افتتاح پروژهها به معنی اعتماد مردم و سرمایهگذاری اســت، بعضیها فکر میکنند وقتی پــروژهای افتتاح میشود، ما دیروز برای آن تصمیم گرفتهایم؛ اما برای یک پروژه بزرگ ســالها کار شــده اســت؛ برای مثال ورزشــگاه شــیراز که آن را افتتاح کردیم، کلنگش 20 سال گذشته زده شــد و برای مردم شیراز یک معضل شده بود که چرا نیمهکاره مانده است.

در دولت یازدهم پتروشیمیهای متعددی افتتاح شــد و محصولات پتروشــیمی ۹ میلیون تن افزایش یافــت و در آمد مــا از صادرات ایــن محصولات ۵.۵ میلیارد دلار اضافه شد.

ما برای فناوری به تأسیس شرکتهای دانشبنیان نیاز داریم که در این دولت سه هزار شرکت دانشبنیان شروع به کار کرد که درآمد این شرکتها سال گذشته 30 هزار میلیارد تومان بود.

کســانی که بــا اینترنت و شــبکه اجتماعی میانه خوبــی ندارند بدانند که پارســال صد هزار شــغل در فناوری اطلاعات ایجاد شــد، بعضی از روســتاییان از طریق شــبکههای اجتماعی در حال جذب گردشگر و فروش صنایع دستی خود هستند.

چهار ســال پیش بــه مردم قول نجــات اقتصاد، احیای اخلاق و تعامل سازنده با جهان را دادم و الان بــه ملت عرض میکنم که برای افزایش اشــتغال به برنامهریزی نیاز داریم و از پارســال برنامهریزی خوبی را شروع کردیم.

طرح کارورزی اولین اقدام دولت دوازدهم خواهد بود، در شــورای اشــتغال این طرح را تصویب کردیم که در دو اســتان بهصورت نمونه در حال اجراســت و از طریــق این طرح 70 درصــد جوانانی که آموزش میبینند، جذب بنگاهها میشوند.

در سایه توافق هستهای از امسال درآمد ما از نفت و محصولات وابســته به آن 20 میلیــارد دلار افزوده میشــود که از امسال به بعد سالی 1۵ میلیارد دلار از آن را به صندوق توســعه ملی خواهیم ریخت که این پول را باید اهرمی کنیم تا سرمایهگذاری انجام شود.

بــرای ایجاد اشــتغال بایــد صــادرات غیرنفتی را افزایــش دهیم، همه باید در ایــن زمینه کمک کنند و حتی کســانی که مخالف دولت هم هستند باید کمک کنند و بذر یأس نپاشند، مگر میشود عدهای به دولت امید نداشته باشند؛ اما به نظام امیدوار باشند، آنها که به دولت امید ندارند، به نظام هم امید ندارند.

رقابت در اقتصاد باید ســالم باشــد، نمیشود یک بنگاه پشــتوانه سیاسی و امنیتی داشــته باشد و بقیه را بــرای رقابت دعــوت کنیم، بایــد بنگاههایی که به نهادهای امنیتی وصل هستند، به نقاط مرزی بروند تا فضا را برای بقیه باز کنند.

از مردم عزیز ایران میخواهم در 2۹ اردیبهشــت سرنوشت خود را بســازند؛ ما نشان دادیم در کنار هم میتوانیم مشــکلات را حل کنیم، ادعا نمیکنیم همه مشــکلات را حل کردیم؛ اما امیدواریــم در کنار مردم مشکلات را ریشهکن کنیم.

سرمایه بزرگ ما سرمایه اجتماعی است، دولت به مردم اعتماد دارد و مردم انشــاءالله به دولت اعتماد خواهند داشــت، حماسه ما در 2۹ اردیبهشت خواهد بــود تا یک بار دیگر به دنیا اعلام کنیم اینجا ســرزمین مردمسالاری دینی، جمهوریت و اسلامیت است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.