هويت ايمانی مانع از قا م سلمطمهعظومدهبریخ:الت دشمنان اسلام است

Shargh - - سياست -

پایگاه اطلاعرســانی مقام معظم رهبری: حضرت آیــتالله خامنهای، مقام معظم رهبری، صبح پنجشــنبه در دیدار استادان، قاریان و حافظان برگزیده ســیوچهارمین دوره مســابقات بینالمللی قرآن کریم از 83 کشور جهان، هویت اســلامی را مانع از دخالت و ســلطه دشــمنان خواندند و با اشــاره به هــدف جبهه کفر برای نابودکردن این هویت ایمانی خاطرنشــان کردند: معــارف قرآنی نجاتبخش و ســازنده زندگی مقتدرانــه و عزتمندانه امت اسلامی است و باید به گفتمان رایج و روشن در جوامع اسلامی تبدیل شود.

حضرت آیتالله خامنهای تلاش برای ترویج و فهم قرآن را از بزرگترین حســنات دانســتند و با تأکید بر لــزوم ادامهیافتن حرکت قرآنی در کشــور، افزودند: متأســفانه ما ملتهای مســلمان و کشورهای اسلامی از قرآن دور افتادهایم و با مفاهیم واقعی آن ناآشنا هستیم.

ایشــان، «کفر به طاغوت و ایمان به خــدا» را نمونهای از مفاهیم مهم و هویتســاز قرآنی خواندند و خاطرنشان کردند: تأکید بر «هویت ایمانی» به معنای جنگیدن یا نداشــتن ارتباط و تبادل نیست؛ بلکه به معنای مرزبندی و اســتقلال است تا هویت ایمانی بتواند خود را در مقابل «هویت طاغوت و کفر»، حفظ کند و به پیشرفت خود ادامه دهد.

حضــرت آیتالله خامنــهای، گرفتاری امروز امت اســلامی را «ســلطه فرهنــگ، اقتصاد و سیاســت غرب» خواندنــد و افزودند: امروز بســیاری از کشورهای اســلامی، «هویت اسلامی» ندارند و اگرچه مردم عامل به نماز و روزه هســتند؛ اما به دلیل فقدان هویت جمعی و اسلامی، دشمنان قادر به دخالت در فرهنگ، باورها، اقتصاد، سیاست و روابط اجتماعی آنها هستند و در میان مسلمانان، جنگ و تنافر ایجاد میکنند.

مقــام معظم رهبری، فهم و عمل به اصــل قرآنیِ «ایمان به خدا و کفر به طاغوت» را تحولســاز و موجب عزت امت اســلامی دانستند و افزودند: امروز دنیای کفر به دنبال نابودکردن هویت اسلامی در هر نقطه از دنیاست.

ایشــان، دوربــودن از قــرآن را موجب سوءاســتفاده دشــمنان و تزریق بیایمانی، وابســتگی و لاابالیگری دانســتند و گفتند: وضــع امروز دولتها و کشورهای اســلامی در مقابل آمریکا و صهیونیســم و غارتگران، ناشی از دوری از قرآن اســت و اگر به قرآن و هویت اســلامی نزدیک شــویم، همه این مشکلات رفع خواهد شــد. حضرت آیتالله خامنهای نقش هنرمندان، شــاعران و نویســندگان را در ترویــج مفاهیــم قرآنی برجســته خواندند و خاطرنشــان کردند: تبدیلکردن مفاهیم قرآنــی به گفتمان عمومی در میان مردم، با همت اهل دل و اهل دین، کاری شدنی و در دسترس است.

ایشان با اشــاره به مهجوریت قرآن کریم در دوران طاغوت و رونقیافتن جلســات و معارف قرآنی در ایران به برکت انقلاب اسلامی، افزودند: امروز ما مفتخریم که مردم و جوانان ما علاقهمند و آشنای با قرآن هستند و در هر نقطه از کشور که جلسات قرآنی برگزار شود، جوانان فراوانی از آن استقبال میکنند.

مقام معظم رهبری، کار برای قرآن را تمامنشــدنی خواندند و با تشکر از دستاندرکاران برگزاری مسابقات قرآن، افزودند: باید همه مردم، خانوادهها و جوانان با قرآن مأنوس و از منافع انس با قرآن بهرهمند شوند.

پیش از ســخنان مقــام معظــم رهبــری، حجتالاسلاموالمســلمین محمدی، نماینده ولی فقیه و رئیس ســازمان اوقــاف و امور خیریه، گفت: ســیوچهارمین دوره مســابقات بینالمللی قرآن کریم با شعار «یک کتاب، یک اُمت» با حضور نمایندگان قرآنی 83 کشور دنیا و 400 شخصیت قرآنی، حافظان، قاریان، داوران، محققان و پژوهشگران برگزار شد.

وی افزود: برگزاری نمایشــگاه قرآنــی و همچنین همایش پژوهشهای قرآنی و تجلیل از شــهدای انقلاب اســلامی بهویژه شــهدای مدافع حرم از مهمترین برنامههای جنبی این دوره از مسابقات بود.

در ابتدای این دیدار تعدادی از استادان و برگزیدگان مسابقات بینالمللی قرآن کریم، آیاتی از کلامالله مجید را تلاوت کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.