حاشیههاي مناظره آدينه

Shargh - - سياست -

قالیبــاف در حالــی جملــه معروف میرحســین موســوی در مناظره معروف سال 88 را تکرار کرد که پنجشنبهشــب نیز در برنامه تبلیغی خود در شــبکه یــک جمله معــروف آبراهام لینکلــن رئیسجمهور اســبق آمریکا را که میگوید: با انتخاب مردم و دولت مردم دولتی از مــردم با مردم و برای مردم، بیان کرده بود. بعد از صحبتهای قالیباف، حســن روحانی این برگه را گرفت و نگاهی بــه آن انداخت و روی میزش گذاشــت. وقتی فرصت به روحانی رسید گفت: «ارائه برنامــه صــدروزه در دنیا مرســوم اســت و همه یک برنامه صدروزه و یک برنامه چهار ســاله برای دولت خــود دارند. من نیــز با پایــان صــد روز از کار دولت فعالیتهای انجام شده را اعلام کردم که یکی از آنها توافق هســتهای و توافق موقت ژنو بود. در عین حال من در جایی گفتم که اگر گردشــگرها را جذب کنیم و 10 میلیون گردشــگر به کشــور بیایند، میتوانیم چهار میلیون شــغل ایجاد کنیم». روحانی با تأکید بر اینکه اتهامات وارده دروغ است، درباره اهدای لوح تقدیر به بابک زنجانی، افزود: «من در مراسمی که نقشی در آن نداشتم و برنامه صادرکنندههای برتر بود دعوت شده بودم». قالیباف در واکنش بین صحبت حسن روحانی آمــد و گفت: «رئیس قوه قضائیه اعتراف کردند که به شما کمک شده است ».روحانی هم گفت : «ایشان اتهام میزنند اما ســتاد من هم تکذیب کرده و همه شاهد بودند، یک آدم مفســد محکوم به اعدام ادعایی کرده، آیا این ادعا قابل قبول اســت؟ مــن در اینجا به مردم میگویم که هر ســه مطلب مطرح شده دروغ محض است».قالیباف البته بعد از مناظره گفت قصد داشتم یک تصویر را پخش کنم که اجازه پخش آن از ســوی کمیته نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاســتجمهوری داده نشد که البته کار منطقی و درستی بود. به گزارش تابنــاک او افزود: «فکر میکنم اینکه دو دقیقه کمتر از آقای روحانی به من وقت داده شــد، خارج از انصاف بود».همچنین به گزارش میزان، قاضیزادههاشــمی، عضو کمیسیون بررســی تبلیغات انتخابات نیز گفت: «هر نامزدی که درباره ایــن مناظره اعتراض دارد باید ظرف 24 ساعت مکتوب به کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ارائه کند ».سیدمصطفی تاجزاده گفت : «آقای قالیباف را باید رئیسجمهورســاز خواند. او در ســال ۹2، با خطای بزرگ خویــش راه را برای پیروزی آقای روحانی هموار ساخت».او ادامه داد: «قالیباف امشب نیز با خطای به مراتب مهلکتر و بزرگتر خود، مجددا راه را بــرای پیروزی آقای روحانــی و اصلاحطلبان در انتخابات آتی ریاستجمهوری گشود .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.