3 واكنش در یك روز به ادعاهاي قاليباف

Shargh - - اقتصاد -

واکنش سازمان بنادر به اظهارات تبلیغاتی ایرنا:

ســازمان بنادر و دریانوردی کشور با انتشار بیانیهای بــه اظهارات تبلیغاتی محمدباقر قالیباف، نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری، واکنــش نشــان داد و اینگونه ســخنان را بیپایه و تنهــا بهنفع بنــادر رقیب در منطقه دانســت. به گــزارش ایرنــا، در این بیانیــه آمده اســت: جناب آقای محمدباقر قالیبــاف یکی از نامزدهای محترم ریاستجمهوری در برنامه تبلیغاتی خود در شبکه اول ســیمای جمهوری اســلامی ایران در ســاعت 22 روز پنجشــنبه هفتم اردیبهشتماه، بدون ارائه هرگونه ســند و مدرکی اتهــام واردات بیش از 20 میلیارد دلار کالای قاچاق از بنادر کشور را بیان کرد و گفت: «... بیش از 20 میلیارد دلار کالای قاچاق از بنادر ما وارد میشــود...» که این یک دروغ محض است.

این بیانیه میافزایــد: آقای قالیباف در اظهارات خــود بنادر کشــور کــه یکــی از مهمتریــن مراکز اقتصادی کشــور محســوب میشــود و همچنین کارکنان آن که در یک دهه گذشــته حتی یک مورد محکومیــت قانونــی در این زمینه ندارنــد را مورد اتهام قرار داده است.

در بیانیه ســازمان بنادر و دریانوردی کشور تأکید شده است: اینگونه سخنان بیپایه و غیرمستند تنها بهنفع بنادر رقیب در منطقه خواهد بود که پس از برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( موقعیت خود را متزلزل میبینند.

روابطعمومی این سازمان درخواست کرد برای جلوگیری از تشــویش و گمراهی افکار عمومی به این اتهام رسیدگی و برای سازمان بنادر و کشتیرانی امکان دفاع از خود در رسانه عمومی فراهم شود.

ســازمان بنادر و دریانوردی کشــور همچنین با ارســال نامه جداگانهای به رئیس ســتاد انتخابات کشــور، مراتــب تکذیــب و اعتــراض خــود را به اظهارات تبلیغاتی و بیاســاس این نامزد انتخابات ریاستجمهوری در شبکه اول سیما اعلام کرد.

واکنش گمرک به اشــتباهات محاســباتی رقیب روحانی شــرق:

دیروز گمرک بــا انتشــار توضیحاتی به تخریــب دولــت واکنــش نشــان داد. محمدباقر قالیباف، کاندیــدای اصولگــرای دوازدهمین دوره ریاســتجمهوری در برنامه پنجشنبهشب خود که از شبکه یک سیما پخش شد، حملات تندی را علیه دولت آغاز کرد که بخشی از آن حول محور قاچاق و واردات بود. حالا گمرک با انتشــار پاسخی مفصل حملات تند او را پاســخ داده است. روابط عمومی گمرک جمهوری اسلامی ایران در واکنش به برخی اظهاراتی که عملکردهای مثبت چهار ســال دولت تدبیر و امید را خدشــهدار کرده و فضای کشــور را برای سرمایهگذاران ناامن جلوه میدهد، متنی را به شرح زیر منتشر کرده است: یادمان نرود در شرایطی دولت یازدهم تحویل گرفته شــد که هیچ گشایش اعتباری از طریق سیســتم بانکی انجام نمیشــد. فروشــندهها مســتقیم به ایران کالا نمیفروختند و آنان برای دورزدن تحریم، کالای گران و بیکیفیت را به دست مصرفکننده ایرانی میرساندند. کالاهایی که فروشنده آنان مشــخص نبود. بنادر بزرگ ایران مانند بندر شهید رجایی آن زمان تحریم بود و کالاها در قالب تهلنجی بدون اخذ گواهی مبدأ و بازرســی کالا وارد کشور میشد که بر این اساس فروشنده آن، ارزی که برای کالا صرف شــده بود و روند ترخیص مشــخص نبود. بنابراین شرایطی داشــتیم که ارز، گرانتر خارج میشد بدون آنکه هویت آن مشخص شــده باشــد. مجموع سیاســتهای اتخاذشده در دولتهای نهم و دهم شــرایط را بهگونهای رقم زد که مبادیای درســت شد که کولبری، تهلنجی، گذر مرزی، مســافری و مرزنشینی را به وجود آورد که از این طریق تأمین نیاز صورت گرفت.

بر اســاس مواردی کــه توضیح داده شــد، 2۵ میلیارد دلار قاچاق از این مبادی و اســکلههایی که مشــخص نبود وارد کشور شد. در کنار آن ۶۳ تا ۷0 میلیــارد دلار برآورد واردات به کشــور بوده که ۶۳ میلیارد دلار برای ســال ۹2 و ۷0 میلیارد دلار برای سال ۹۱ بوده است.

اتفاقی کــه در دولت یازدهم افتــاد این بود که واردات از ۷0 میلیارد دلار به ۴۳ میلیارد دلار رسید که ۹0 درصد آن کالاهای واســطهای، ماشینآلات و مواد اولیه است؛ تنها ۱0 درصد واردات ۴۳میلیاردی را کالاهای مصرفی نهایی تشکیل دادند. حال سؤال این اســت چگونه میشــود با واردات ۱0درصدی کالاهای مصرفی نهایی 20 میلیــارد دلار قاچاق از مبادی رســمی وارد شــود؟ بهتر است کاندیداهای محترم با ارقام آشــنایی داشته باشند. بررسی اعداد روند وارداتی نشــان میدهد که چنیــن اظهاراتی منطــق اقتصــادی و تجاری نــدارد. شــاید بر پایه همین عدم آشنایی باشــد که اظهاراتی درباره 2.۵ برابرشدن درآمد کشور و ایجاد پنج میلیون شغل در دولت آینده وعده داده میشود.

در ســفرهای رئیس دولت نهم و دهم واردات بهصورت تهلنجی را چندین برابر کردند که در عمل تقریبــا بهتمامی کالاهای لنج خاتمه پیدا کرده بود. بخشــی از کالاهای وارداتی نیــز بهصورت کولبری انجام شده که در آمار رسمی نیست که تمامی اینها در دولت یازدهم تلاش شده بهنظام برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.