3 واكنش در يك روز به ادعاهاي قاليباف

Shargh - - اقتصاد -

واکنش سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا به قالیباف

ایرنا: سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در واکنش به برخی اظهارنظرهای نادرست نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری درباره قاچــاق کالا و ارز گفت: نامزدهای انتخابات با تکیه بر آمار و اطلاعات دقیق اظهارنظر کنند؛ حجم قاچاق با کاهشی ۵0درصدی، از 2۵ میلیــارد دلار در ســال ۱۳۹2 به کمتــر از ۱۳ میلیارد دلار در ســال ۹۵ رسیده است. قاســم خورشــیدی در گفتوگو با خبرنگار ایرنا، افزود: برخی از اظهارنظرهایی که اینروزها با اغراض سیاسی و با نــگاه تبلیغاتی به انتخابات صورت میگیــرد، اجحاف در حق مجموعه نظام مقدس جمهوری اســلامی است. وی ادامه داد: در ارتباط با موضوع مبارزه با ســتاد قاچاق کالا و ارز، کشور و مجموعه نظام جمهوری اسلامی دستاوردهایی قابل ملاحظه داشته است و توانستهاند حجم قاچاق را از 2۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹2 به کمتر از ۱۳ میلیارد دلار در ســال ۹۵ کاهش دهند. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: این دســتاورد، نتیجه اقدامات گستردهای است که از ســوی دستگاههای مختلف عضو ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از جمله گمرک جمهوری اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح، بهویژه نیروی دریایی ســپاه و ارتش جمهوری اســلامی انجام شده است. خورشیدی با اشــاره به برخی اظهارنظرها درباره قاچاق کالا گفت: اظهارنظرهایی که این روزها با هدف تشویش اذهان عمومی و جلب آرا در تبلیغات انتخاباتی مطرح میشــود، در حقیقت ظلم به مجموعه خادمان ملت در دســتگاههای عضو ســتاد است. وی تأکیــد کرد: نامزدها بایــد در این مقوله تجدید نظــر کنند و با تکیه بــر آمار و اطلاعات دقیق اظهارنظر کنند. ســخنگوی ســتاد مبارزه بــا قاچــاق کالا و ارز اضافه کرد: البته ۱۳ میلیــارد دلار قاچاق هم برای اقتصادی با حجم اقتصاد جمهوری اســلامی زیاد اســت، اما زیرپاگذاشتن دستاوردهای دولت در سه سال اخیر، ظلمی مضاعف به مجموعه دســتاندرکاران در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اســت. وی تصریح کرد: واقعیت امر این اســت که همواره پس از پیروزی انقلاب اســلامی، بهویژه در ســالهای دهه 80 تا ســال ۱۳۹2 - کــه اتفاقا برخی از نامزدهــای فعلی انتخابات در آن زمان در مجموعه ســتاد دارای مســئولیت بودند - همواره آمارها مؤید این اســت که ما شــاهد افزایش قاچاق بودیم. اما در سه سال اخیر در نتیجه مجموعه اقداماتی که انجام شــده، حجم قاچاق کاهشی ۵0درصدی داشته است. خورشیدی با تأکید بر اینکه این دستاوردها نتیجه اقدامات مجموعه نظام و دولت جمهوری اســلامی اســت، از نامزدهای انتخاباتی خواســت بدون اطلاع دقیق، آمار غیرواقعی ارائــه نکنند؛ چراکه باعث میشــود افکار عمومی نســبت به آنها قضاوتی متفاوت داشته باشــند. وی به نامزدها توصیه کرد: زمانی که یک نامزد انتخاباتی آماری را اعلام میکند که منطبق با واقعیت نیست، افکار عمومی نسبت به وی قضاوت متفاوتی خواهد داشت. ســخنگوی ســتاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشــاره به شهادت ۹ نفر از مرزبانان در روز گذشــته، گفت: ارائــه آمارهای غیرواقعی در این رابطه، ظلم به شــهدایی اســت که نیروی انتظامی در مقابله و مبارزه با قاچاق در اقصینقاط کشــور، بهویژه در مرزها تقدیم نظام جمهوری اسلامی ایران کرده است.

خورشــیدی با تأکید بر اینکــه نامزدها باید آمارهای مســتند به مراجع ذیصلاح را ارائه کنند، گفت: براساس ماده ۱۶ قانون مبارزه بــا قاچــاق کالا و ارز، مرجع رســمی اعلام آمــار و اطلاعات درباره قاچاق، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید کرد: براساس آمارهای ستاد، حجم قاچاق برای ســال ۹۵ حداکثر حدود ۱۳ میلیارد دلار اســت و این عدد نسبت به سال ۱۳۹2 کاهشی ۵0درصدی داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.