واکاوی مشکلات زراعت در راستای تقویت جایگاه آن در اقتصاد ملی

Shargh - - اقتصاد - فاطمه پاسبان کارشناس کشاورزی

بخش زراعت در بخش کشاورزی نقش مهمی در اقتصاد ملی ایفا میکند که میتوان به تأمین امنیت غذایی، ایجاد ارزشافزوده و اشتغال و درآمد ارزی و تأمین نهاده صنعت اشاره کرد. این بخش برای اینکه بتواند در توســعه پایدار کشــاورزی و تحقق اهداف ایجاد شــغل و تولید اقتصاد کشور، ایفای نقش کند، در وهله اول نیازمند شــناخت مشکلات و تنگناهای آن بوده تا در نهایت بتوان براساس وضعیت موجود برای مسیر پیشرو سیاستها و برنامههای مناسب تدویــن و اجــرا کرد. اگــر بخواهیم نقــاط ضعف و تنگناهای فعالیتهای بخــش زراعت را با جزئیات بیــان کنیــم، چندین شــماره را به خــود اختصاص میدهد اما برای واردشــدن به موضــوع و واکاوی تجربه سایر کشــورها درخصوص نحوه و چگونگی برخــورد با حل مشــکلات فعالیتهــای زراعی، به مهمترین چالشها اشــاره میشــود که مستقیم و غیرمستقیم ســایر چالشها را به همراه میآورد. از دیدگاه نگارنده مشــکلات و تنگناهای بخش زراعت را میتوان به دو بخش تقســیم کرد: بخش اول به تفکر و اندیشه فکری و مدل مفهومی سیاستگذاری و برنامهریــزی بخــش برمیگردد و بخــش دوم به تنگناهای زیرساختی، پولی و مالی بازار و از این قبیل مرتبط میشــود که عمده تنگناهــای بخش دوم به خاطــر تنگنای بخش اول اتفاق میافتد. برحســب این طبقهبندی مشکلات اندیشهای و مدل مفهومی بخــش زراعت را میتوان در ســؤالات ذیل خلاصه کــرد: نوع نگرش و نگاه بــرای تعیین اهداف بخش زراعت چیست؟ دستیابی به این اهداف از چه مسیر و فرایندی و با چه مکانیســمها و روشی امکانپذیر است؟ انســانها در این مسیر و فرایند چه جایگاهی دارند )کارفرما، نیروی کار، مصرفکننده، سرمایهگذار، مدیران بخشهای دولتی و غیردولتی(؟ بهترینها در زنجیره عرضه محصولات زراعی به تفکیک محصول و منطقه کدامانــد؟ )بهعنوان مثال بهترین راندمان، بهتریــن بهرهوری آب، بهترین بــذر مصرفی، بهترین کیفیت(؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.