4۰ ماه حبس برای یک سنگاپوری به اتهام همکاری با ایران

Shargh - - دیپلماسی -

ایســنا: وزارت دادگســتری آمريكا در بيانيهای اعام كرد كه يک مرد سنگاپوری به دليل صادرات غيرقانونی تجهيــزات مربوط به فركانس راديويی از آمريكا به ايران، به 40 ماه حبس محكوم شــده است. در اين بيانيه آمده است: ليم يونگ نام، 43 ســاله و با مليت سنگاپوري به دليل دست داشتن در توطئــهای كه به صادرات هــزاران عدد از اين تجهيزات از آمريكا به ايران منجر شــده به 40 ماه حبس محكوم میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.