ارائه طرح 5بندی به آمریکا

Shargh - - جهان -

به گــزارش فعــالان مدنــی ســوریه، بامداد پنجشــنبه چندیــن انفجــار مهیــب در اطــراف فرودگاه دمشــق، بخشهایی از پایتخت ســوریه را لرزانده اســت. خبرگزاری رسمی سوریه )سانا( گزارش داد چندین موشــک بــه یک مرکز نظامی در جنــوب غربی فرودگاه اصابــت کرده و باعث انفجارهایی شــده که خسارات مادی به بار آورده است. اسرائیل از زمان شروع جنگ داخلی سوریه چندینبار محمولههای تســلیحاتی حزبالله در آن کشور را بمباران کرده است.

به گفته محافل شورشی در سوریه، در حملاتی انبارهای مهمات هدف قرار گرفتهاند، اما روشــن نیســت که دســتکم پنج حملــهای که صورت گرفته، از طریق موشــک بوده یــا جنگندهها. به گزارش الجزیره، پایــگاه هوایی «مزه» در نزدیکی دمشــق نیز هدف قرار گرفته است. از سوی دیگر، فرســتنده تلویزیونی «المنار» وابسته به حزبالله لبنان، اسرائیل را مسئول این حمله معرفی کرد.

همچنین ســاعاتی پس از آنکه گزارش شــد اســرائیل مرکــزی نظامــی در نزدیکی فــرودگاه بینالمللی دمشق را موشــکباران کرده، تلآویو اعــلام کرد شــیئی را بر فــراز بلندیهای جولان ســاقط کرده است. به گزارش بیبیسی، اسرائیل با اســتفاده از سیســتم دفاع موشــکی پاتریوت این شــیء را کــه بنا بر گزارشها یــک هواپیمای بدون سرنشــین بود، هدف گرفت. ارتش اسرائیل بعــدا در توییتر اعلام کرد «هدفی» را در آســمان بلندیهای جولان در مرز ســوریه زده اســت اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد. ارتش اسرائیل نگفت کــه هدف، یــک هواپیمای بدون سرنشــین بوده است یا نه.

واکنش روسیه به حمله اسرائیل

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه در کنفرانس مطبوعاتی درباره حمله اسرائیل به فرودگاه دمشــق گفت: این حمله غیرقابلقبول و مغایر با اصول و عرف قوانین بینالمللی اســت. مــا از همگان میخواهیم به حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه احترام بگذارند. روسیه اشارهای به این مســئله نکرد که این حمله کار اسرائیل بوده اســت. «دیمیتری پسکوف»، ســخنگوی کرملین نیز گفت: مــا از تمامی طرفها میخواهیم برای ممانعت از تشدید تنش در منطقه خویشتنداری خود را حفظ کنند و به حاکمیت ســوریه احترام بگذارند.

این ســخنگو نیز درباره اینکه اسرائیل مسئول حمله به فرودگاه دمشق بوده، اظهارنظری نکرد اما در جواب این ســؤال که آیا اسرائیل به مسکو درباره نزدیکبودن ایــن حمله خبری داده بود یا خیر، گفت: مســکو و تلآویو اطلاعاتی را از طریق کانالهای مختلف ردوبدل میکنند.

دیدار در واشنگتن

این در حالی اســت که «ایسرائیل کاتص» وزیر اطلاعات و حملونقل اسرائیل برنامهای پنجبندی را برای مقابله با قدرت ایران و حزبالله در منطقه بــه آمریکا ارائه کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، کاتص کــه اکنون در واشــنگتن به ســر میبرد، سندی پنجبندی تحت عنوان تفاهمنامه آمریکااســرائیل برای کاهش نفوذ ایران در سوریه را به مقامات دولــت «دونالد ترامــپ» رئیسجمهور آمریکا ارائه کرد و خواستار همکاری مشترک برای ممانعت از تشــکیل جبهه تهران در مرز شمالی فلســطین اشغالی شــد. به نوشــته وبگاه نشریه «یدیعوت آحارونوت»، این ســند که شامل نکات مهم برای تنگکــردن عرصه بر ایران و گروههای مورد حمایتش در منطقه اســت، برای مقابله با افزایــش نفوذ تهران در منطقــه بهویژه از طریق جنبش مقاومت «حزبالله» طراحی شده است.

یکــی از بندهای این تفاهمنامه، به رســمیت شناختهشــدن حاکمیــت رژیــم اســرائیل بــر بلندیهای جولان اشــغالی از سوی آمریکاست. دیگر موارد فهرستشــده در ســند مذکور شامل مخالفت جمعی با حضور ایران در سوریه، اعمال تحریمهای بیشــتر بر ایران تــا زمانی که حمایت نظامــی و مالی از حــزبالله و دیگــر گروههای مقاومت را پایان دهد و همچنین تشدید تحریمها بر حزبالله است.

رژیــم صهیونیســتی در بنــد مربــوط بــه تحریمهــای حزبالله تهدید کــرد در صورتی که این محدودیتها باعث تضعیف این گروه نشــود، گزینــه نظامی روی میز خواهد بود. در این ســند همچنین از آمریکا خواســته شده مانع دسترسی ایران به لبنان و تشــکیل محــور اتصال از طریق خاک عراق و ســوریه شــود زیرا به گمان تلآویو، این مسئله میتواند باعث ایجاد یک جبهه جنگ در شــمال مرزهای فلسطین اشغالی شود و رژیم صهیونیســتی مجبور خواهد بــود نیروهایش را برای مقابله با حمله غافلگیرکننده به این مناطق گسیل کند. کاتص در ســفر به آمریکا با «جیسون گرینبلت» نماینده ویــژه رئیسجمهور آمریکا در خاورمیانــه و «نیکی هیلی» نماینــده آمریکا در سازمان ملل دیدار کرد و مدعی شد: «ما مشغول کار برای بهدســتآوردن موافقــت آمریکا جهت متوقفکردن ایران و اجــرای طرحهای همکاری منطقهای هستیم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.