واکنش گمرک به اشتباهات محاسباتی رقیب روحانی

Shargh - - جهان -

با کارهایی کــه صورت گرفته قاچاق ۲۵میلیاردی که از دو دولت گذشــته به ارث رســیده بود به حدود ۱۲ میلیارد دلار رســید. بر این اساس گمرک جمهوری اسلامی ایران در هر سطحی با ورود کالاهای غیرقانونی به کشــور در حال برخورد است. از سوی دیگر قاچاق سوخت که روزگاری مبلغی بالغبر بالای چهار میلیارد دلار بود، به زیر یک میلیارد دلار رسیده است. همچنین با تدابیر اتخاذشــده و ســاماندهی وضعیت کالاهای مســافری، کولبری، گذرمرزی و تهلنجی عملا واردات آن به زیر یک میلیارد دلار خواهد رسید.

مجموع تعاملاتی که صورت گرفت، ســبب شــد کشــفیات را به چندین برابر برسانیم بهطوریکه تنها در سال ۹۳ و در نخستین سال فعالیت دولت یازدهم کشفیات مواد مخدر نسبت به سال ‪۷۱۱ ۹۲،‬ برابر رشد پیدا کرد. از ســوی دیگر ضریب حمایت از صنعت که زمانی شــش درصد بوده درحالحاضر به بالاتر از ۱۳ درصد رسیده است.

رشــد چشــمگیر درآمدهای گمرکی با راهاندازی ســامانه جامع گمرکی که رصد لحظه کالا را ممکن میکند سبب شــد درآمد هفتهزارمیلیاردی گمرکی در ســال ۹۲ به ۱۸ هزار میلیارد تومان برســد که این یعنی درآمدهای گمرکی ۱۵۰ درصد افزایش پیدا کرده اســت. این رقم در طول تاریــخ فعالیتهای گمرکی بیســابقه بوده و در شرایطی اتفاق افتاده که کاهش واردات به ثبت رسیده است.

در رابطه با جزئیات اعــداد مربوط به قاچاق کالا لازم بــه ذکر اســت کــه کاندیداهای محتــرم بدانند درحالحاضر حدود دو میلیــارد دلار کالاهای قاچاق وارداتــی داریم. حدود یک میلیــارد دلار به صادرات ســوخت ارتباط پیدا میکند و حدود ۸.۵ میلیارد دلار به تهلنجی، مســافری، کولبری و بازارچههای موقت مربوط میشود که با سیســتم سامانه جامع گمرکی تا دانههــای محمولهها نیــز رصد میشــود و روند آینده مبادی تجاری ایران شــفافتر به کار خود ادامه خواهد داد. مجموع اتفاقات صورتگرفته آنقدر حائز اهمیت بوده که ایران در برخورد با قاچاق توانسته در دنیا رتبه سوم را کسب کند و بد نیست منتقدان وضع کنونی واردات شرایط موجود و اقدامات صورتگرفته را با گذشته نهچندان دور مقایسه کنند.

همچنین در رابطه با جملاتی اینچنینی که گفته میشــود «کمربند انتحاری را میتوان مشخص کرد چه کسی میآورد ولی ورود کالاهای قاچاق مشخص نیست توسط چه کســی صورت میگیرد»، شرح این نکته ضروری میآید که مشــخص است چه کسانی چــه کالاهایــی وارد میکنند اما مرزنشــینهای ما و مسافران ما قاچاقچی نیستند. رویه واردات کالا توسط آنان رویهای نیست که در آمار ثبت شود. کالاهایی که بهصورت ملوانی، تهلنجی و مســافری وارد میشود تجاری است اما در آمار ثبت نمیشود که این اختلاف به منزله قاچاق نیست.

و در پایان باید یادآور شــد که در طول چهار ســال گذشته معتبرترین سازمانهای تجاری عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران را بهعنوان یک نمونه مطلوب جهانی تعریف کردهاند که به دست جوانان متخصص و متعهــد ایرانی بــه مرحله اجرا درآمــده و قابلیت صادرات به کشورهای پیشرفته دنیا را دارد. همچنین شرایط تجاری بهگونهای تسهیل شد که با کشورهای قابلتوجهی موافقتنامههای گمرکی و تجاری امضا شــد تا در یك فرایند مشــخص روند تجارت کشــور مشــخص باشــد. این اقدام در کنار افزایش تجهیزات کنترلی و ایکسری از پنج دســتگاه به ۱۲ دســتگاه و افزایــش ظرفیت و بهکارگیری ســگهای موادیاب و همچنین کشــف مواد مخدر از ۱۵ کیلوگرم در ابتدای دولت به ۳۰۰ تن در ســالهای اخیر مواردي اســت که براي ایران قابل فخر اســت؛ اما گویا فضای رقابتی انتخابات شــرایط را به ســمتی برده کــه ثمره چنین درخت تنومندی به چشم منتقدان دولت نمیآید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.