چشم کورتان را باز کنید

Shargh - - جهان -

رئیسجمهــوری ترکیه با انتقــاد از بیتفاوتی غرب در قبال گرسنگان و قحطیزدگان در آفریقا، رهبران کشورهای توسعهیافته غربی را به شترمرغ تشــبیه کرد. به گزارش خبرگــزاری مهر به نقل از حریت ، «رجب طیــب اردوغان »، رئیسجمهوری ترکیه در کنفرانس مطبوعاتی مشــترک با همتای ســومالیایی خود گفــت غرب تعهــدات خود در قبال ۱4 میلیون نفر از مردم آفریقا را که مشــغول دســتوپنجه نرمکردن با قحطی هســتند نادیده گرفته است.

براســاس این گــزارش، اردوغــان همچنین بر ایستادگی کشورش به پای قحطیزدگان آفریقایی تأکید کرد و گفت: دســتکم ‪۱ 4‬میلیون انسان که اغلب آنها زن و کودک هستند از فرط گرسنگی در آفریقا زجر میکشند. او همچنین کشورهای غربی را به بستن چشم خود به روی حقیقت متهم کرد و گفت: بســیاری از کشــورهای پیشرفته غربی در مواجهه با چنین تراژدی انسانیای مانند شترمرغ رفتار میکنند.

رئیسجمهــوری ترکیه افزود: برخلاف آنهایی که چشــمهای کورشــان را بــه روی مردمی که خود را در فقر و گرســنگی ســر پا نگه میدارند، میبندنــد، ما پــای آنها خواهیم ایســتاد. شــما نمیتوانیــد درخصوص صلح و ثبــات در جهان صحبت کنید، زمانی که کودکان از فرط گرســنگی جــان میدهند. درهمینحال، یکــی از مقامهای ارشــد حزب حاکم ترکیه اعلام کرد، حزب حاکم در کنگــره فوقالعــاده ۲۱ می نــام رجب طیب اردوغان را بهعنوان نامزد رهبری حزب «عدالت و توسعه» اعلام خواهد کرد. رئیسجمهوری ترکیه هم پیشتر در مصاحبهای با رویترز گفته بود فورا پس از اعلام نتایج رفراندوم ۱6 آوریل برای احیای عضویت در حزب حاکم عدالت و توسعه موسوم بــه آک پارتی اقدام خواهد کرد. امــا او گفته بود پســت او به عنوان رئیس حزب از سوی مقامهای حــزب تصمیمگیری خواهد شــد. تغییرات قانون اساســی ترکیه که در رفراندوم مذکور تأیید شــد، به رئیسجمهوری ترکیه اجازه میدهد اختیارات اجرائی گستردهای داشته باشد و روابط سیاسی با حزبش را حفظ کند. طبق شــرایط قانون اساسی کنونــی، رئیــس کشــور بایــد به لحاظ سیاســی بیطرف باقی میماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.