ایجاد 2 میلیون شغل در چهار سال

Shargh - - جهان -

ایســنا: وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی با تأکید بر تولیدگراشــدن و اقتصــاد مقاومتی بهعنــوان راه نجات کشــور، به ایجاد حدودا دو میلیون شــغل در چهار سال گذشــته اشاره کرد و گفت: ما در این مدت توانســتیم برنامهریزی کنیم که حداقل مزد را بر تورم پیشــی دهیم؛ هرچند این کار کافی نیست و باید روی قدرت خرید تلاش بیشتری کنیم. وی با اشاره به ایجاد شغل در ســالهای اخیر بیان کرد: تلاشهایی که در ســالهای اخیر صورت گرفت منجر شد نزدیک به دو میلیون شــغل در چهار سال ایجاد کنیم، اما به دلایل متعدد از جمله اینکه پنجره جمعیتی در این دوره باز شد، نیروها با تغییر وارد بازار کار میشوند و نیروهایی که وارد بازار کار میشوند، خصلتهای خاصی دارند و به دلایل متعدد دیگر نیازمند این هســتیم که شغل بیشــتری ایجاد کنیم. ربیعی ادامه داد: تعداد زیادی کارگر غیررسمی بودند که بیمه نداشتند. ما برنامهریزی کردیم ۱۰ میلیون حاشیهنشــین و فقیر شــهری را که فاقد دفترچه بیمه ســلامت بودند به لطف خدا و در سایه مقام معظم رهبری و تلاشهای دولت به پیش ببریم. برنامههایی که پایهریزی کردیم، افزایش قدرت خرید و دستمزد و تثبیت شغل بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.