بایستهها و موانع موجود بر سر راه معلم خوببودن

Shargh - - تختهسفيد - عزتاله مهدوی دبیر فلسفه، نویسنده و کنشگر رسانهای، تهران

قبل از هر سخنی باید دراینباره به تفاهم برسیم که «تدریس» علاوه بر معادلهایی مانند: «انتقال، هدایت، تعلیم، اطلاعرســانی، مشــاوره، حمایت، آموزش، تلقین، روشــنگری و نصیحــت»، معادلهای دیگری مانند: «انگیزهدادن، سهولتبخشــیدن، تشــویقکردن، پــرورشدادن و همــکاری کردن» نیز دارد. البته هنوز در «مجادلــه بزرگ» که آیا باید بر دروس مصوب تکیه کنیم یا بر پرورش تفکر دانشآموزان، به سرانجامی نرسیدهایم، اگرچه پذیرفتهایم یک معلم خوب و کارآمد، در کنار دانایی و حیات فکری و مهارتهای انگیزشی و آموزشی، باید به مسئولیت شغلی خود وقوف کامل داشــته و به فعالیت حرفهای خود عشــق بورزد و در این شــغل دارای سَبک منحصربهفرد خود باشــد و نارسایی و اخلال در این موارد، میتواند عامل محققنشــدن شــغل معلمی محسوب شود. اززمانیکه در پی موج مدرنیزاســیون جامعه ایرانی، برنامه جامع دولتی برای آموزش عمومیو پرورش منابع انســانی در دستور کار حکومتها قــرار گرفت، وظیفه تأمین منابع و مصالح را نیز پذیرفتند. طول کشــید تا معلوم شود جغرافیای معلمی را نمیتوان در انبوهی از دستورالعملها و مراتب اداری محبوس کرد و بهتدریج قانع شدهایم کار تعلیم و تربیت مانند راهاندازی خط تولید یک کارخانه نیست. اولویتهای ریز و درشت حکومتها به مجریان اجــازه نداد یک برنامه راهبردی درازمدت تدوین کنند و تازه داریم متوجه میشــویم که تنظیم ســندهای تحول در نظام تعلیم و تربیت رســمی بر اســاس فلســفهها و رهیافتهای حداکثری، نهتنها مأیوسکننده اســت بلکه باید از همان ابتدا بهتدریج، بر اســاس عقلانیــت و درک هویت جامعه ایرانی )که بخش بیشــتر آن مســلمان هستند( و برای تأمین نیازهاي حیاتی ملت، دست به تولید سند میزدیم و با انقلاب در ساختارها و تلاش برای استیلای نگاه حداکثری، وضعیت را وخیمتر نمیکردیم. مســئله تأمین معیشت معلمان و تحقق جایگاه منزلتــی آنها، من را به یاد ســهروردی متفکر انداخــت. او یک قاعده را مطرح میکنــد )قاعده امکان اشــرف(؛ اول حوضچههــای نزدیک به چشــمه آب پر میشــوند، نکند حوضچه تعلیم و تربیــت در پایینترین نقطه جا دارد؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.