معلم و جایگاه مهم و تأثیرگذار او

Shargh - - تختهسفيد - فروغ تیموریان کنشگر رسانهای فرهنگیان

شــعار امســال روز جهانی معلم از ســوی یونســکو چنین اعلام شد.: «میداندادن به معلمان، ســاختن جوامع پایدار» و امســال در آستانه روز معلم به این میاندیشــم که تا چه اندازه این شــعار تحقق یافته اســت؟ این ســؤال برایم مطرح میشود که آیا شرایط فکری و مادی بانیان فرهنگ بهخصوص معلمان این کشور که معماران فکر و اندیشه تنها سرمایه پایدار این کشور یعنی شــهروندهای آینده این مرز و بوم هستند، آرامش روانی و روحی برای انجام رسالت خود یعنی تربیت نسلی روشنفکر و فرهیخته که ضامن امنیت و صلح پایدار باشــند را دارا هستند؟ آیا دغدغه دولت بهبود آموزش و فرهنگ کشــور نخواهد بود؟ آیا توانمندســازی و رشد و پرورش نسلهای این سرزمین برایشــان مهم نیست؟ و توجهکردن و اهمیتدادن به سازندگان این اندیشه و دانایی جزء کدامیک از اولویتهای دولت است؟ معلم یک کارمند یا کارگر ساده نیست. او فراتر از اینهاست. کسی است که بهترین ســالهای عمرش و اوج جوانــیاش را در کلاسهای درس و کنار دانشآموزان و نســلهای مختلف گذرانده است. انسانی است که زندگی ۳0ســاله حرفهای خــودش را وقف آموزش و تعلیــم و فرهنگ میکند و از کارش هم راضی اســت، به دانشآموزانش عشــق میورزد و کارش را عاشــقانه انجام میدهد. اکثر این افراد تمرکزشان بر روی همین یک شغل اســت. معلمانی که در طول زندگیشــان حیاتبخــش زندگی دیگران و جامعه بودهاند و بهدور از هیاهو و بیتکلف فعالیت کردند و حتی سیستم هم آنها را ندیده و نمیبیند! پس انتظار میرود از دولت محترم آینده هدف غایی و فلسفه اصلی آموزشوپرورش و رسالت خطیری که بر دوش دارد را بشناسد و در سند چشمانداز و برنامههای راهبردی و سند ملی آموزشی رو به ســوی کمال و توجه به انسانیت و شأن عظیم و والای معلمان قدم بردارد. دلســوزانی باشند که حرف اصلیشــان عدم تبعیض بین کارکنان مختلف دولت و احترامگذاشتن و بهادادن به جایگاه و ارزشهای معلمان در کنار نیازهای مادی و معیشــتی باشــد زیرا توجه به نیازها، سختیها و مشکلات متعدد این قشــر زحمتکش، توجه به پیشرفت و توسعهیافتگی کشــور است. حمایت از او حمایت از نسلهایی است که در جامعه توسط او تربیت خواهند شد... .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.