مرده باد نویسنده زنده باد نوشتن

Shargh - - تئاتر - علی شمس نويسنده و كارگردان

«نویسنده مرده است» دست روی میــل عمیقا پنهانی- و نه همیشــگی – مؤلــف بــرای رویصحنهبــودن و بازیگربــودن میگــذارد. در خودش از این حقیقت ناقشــنگ حــرف میزند کــه بازیگربودن در تولید یک اثر هنری از مؤلــف آن بــودن اولی)تر( اســت. حقیقتی که بازیگرها را در هر ســطح فهمی که باشــند، به تواتر نســبت به مؤلــف یک تولید نمایشــی در موضع بهتری مینشــاند. جــدا از این حرفی که من دارم از دل اجرا بیرون میکشم، ریختــار روایی نمایش هم نشــانی دو واژه رکب و تعلیق اســت. تعلیقی که متعلق به منِ تماشــاگر اســت، وقتی اجــرا را تماشــا میکنــم و رکبي که مدام بازیگرها بــه هم میزنند. زمانی هیچــکاک فقیــد به تروفــوی فقیدتر از هیچــکاک در فرق میــان تعلیق و ســورپرایز گفته بود «اگر زیر این میزی که ما دور آن نشســتهایم بمبی باشــد و تماشــاگر این را بداند تعلیق اســت و اگــر نداند، در صــورت انفجار بمب ســورپرایز خواهد بود». آرش عباسی به این دو ســر ماجرا یعنی سورپرایز و تعلیق، عنصر ســوم و درونی رکب را هم اضافه میکنــد. رکبزدن دو آدم نمایش به هم، منــش و تنش اصلی متن اســت. بازیدادن و بازیخوردن آدمهایی که با بازی آشنایند. «نویسنده مرده است» آرش عباسی متنی است ترجمهپذیر که در هر زبانی که تماشــا شــود، فهم زیرلایههای درونی اثر کار دشــواری نخواهــد بود. دســت روی جادوی اثیری سینما گذاشتن و عاشق کسیشــدن که کلوزآپش تمــام پرده سینما و تمام چشمهای در حال تماشا و تمام زندگیات را اگر نه همیشــه بل تا مدتی دراز پر میکند. حســن این اثر انتقال عقبه اجتماعی خود در هر زبان دیگر است. بازنمایی فضای حرفهای و بهرهگزینــی از جهانی که مؤلف در آن زیســته، طعم ملس اجرا را به سمت یک بیوگرافی آشــنا میبرد. دستکم برای همه کســانی که تئاتر و سینما را حرفه خود میدانند و همه کسانی که روزگاری عاشقی را نه از روبهرو، زنده، متجسد و حقیقی که با کشف ناگهانی و ســپس ممتدِ چهرهای درشت و زیبا در سالنی تاریک مزمزه کردهاند.

عشقی آنقدر بزرگ به اندازه پرده سینما و آنقدر دور به اندازه سالهای سپریشــده. نویســنده مــرده اســت نوستالژی سینما پارادیزو روی صحنه اســت و کیف دیدنش از دیدن صدباره این شاهکار تورناتوره کمتر نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.