جشنواره، محل تلاقی استعداد و سرمایه

Shargh - - جشنواره جهاني فيلم فجر - عسل عباسیان

علیرضا شــجاعنوری در اين مصاحبــه از برنامههای بلندمدت اين جشنواره میگويد و معتقد است مسیر اين جشنواره رو به سوی نور دارد. در ادامه گفتوگو با او را میخوانید.

جشنواره امســال را نسبت به ســال گذشته چطور ديديد؟

سال گذشته تا روز پیش از جشنواره هنوز داشتیم جدول نمایش فیلمها را میبســتیم اما امسال خیلی زودتر برنامهریزیها انجام شد، پس طبیعتا تمهیدات بهتــری اندیشــیدیم. امســال میهمانــان مربوط به فیلمهایمان خیلی بیشــتر از ســال گذشته بود. سال گذشــته میهمان مربوط به فیلمها خیلی کم داشتیم چون تا دقیقه 90 داشــتیم فیلــم انتخاب میکردیم و وقتی تــا دقیقــه 90 داری فیلم انتخــاب میکنی که دیگر امــکان دعوت میهمان نیســت. این یکی از مزیتهای مهم جشــنواره امسال نسبت به جشنواره سال گذشته بود.

در جشنواره امسال فیلم از کارگردان مطرحی مثل کیم کی دوک داشتید. چرا او را برای حضور در جشنواره دعوت نکرديد؟

اتفاقا او را دعوت کردیم منتها مشــغول ســاخت فیلم بود و نتوانست بیاید.

چرا اغلب کارگردانهای مطرح به جشــنواره فجر نمیآيند؟

برای حضور کسانی که برنامههایشان را تا دو سال فیکس کردهانــد، نمیتوان کاری کــرد. مثلا خاطرم هست ســالها قبل میخواستم آنجلوپلوس را براي جشــنواره دعوت کنم و او همیشه سر یک کاری بود و هیچوقــت نمیتوانســتم بگویم دو ســال دیگر بیا چون نمیدانستم دو ســال بعد چه اتفاقی میافتد! تــا زمانی که نمیدانیــم جشــنواره دوره بعد برگزار میشــود یا نه، و اگر برگزار شــود چه شرایطی دارد، نمیتوانیم میهمانهایی از این دست داشته باشیم.

مثلا امســال از چه کســانی دعوت کرديد که بیايند و نتوانستند يا نپذيرفتند؟

واقعیــت این اســت که من در جریان ریز جزئیات و اســامی دعوتهــا نیســتم ولــی تعداد خیلــی زیــاد بــود. مخصوصا اشخاص مشــهوری که دعوت کردیــم زیــاد بودنــد. بعضــی میهمانهــا ملاحظــات ویزایی داشــتند و نهایتا حضور عدهای میسر نشد.

هیــچ برنامــهای برای حضــور چهرههــای مطرح سینمای جهان در دورههای

آينده وجود دارد يا اين مشکل تا ابد ادامه خواهد يافت؟ هیچ معلوم نیســت که بعدا چه میشــود. چون الان که من با شــما مصاحبه میکنم شرایط یک جور است، اگر 10 سال پیش مصاحبه میکردم شرایط یک جور بود و پیش از 11 سپتامبر هم جور دیگر! بنابراین نمیتوان از حالا گفت آینده چه میشود چون سرعت تحــولات و تغییرات در جهان خیلی زیاد اســت و ما هم بخشــی از جهان هستیم پس نمیتوانیم آنچنان درازمدت برنامهریزی کنیم.

با اين اوصاف چشماندازی که پیشرو داريد، چیست؟

چشــمانداز ما این است که رو به سوی نور داریم و در جاده حرکت میکنیم. ممکن اســت در مســیرمان جاهایــی توقف کنیم یا جاهایی پیچهایی داشته باشیم اما مسیر نهاییمان جای روشنی اســت و نهایتا تعریف ســینمای اندیشــمند و انسانی و مهربان خودمــان را جهانی میکنیم.

و در ايــن چشــمانداز روزی را میبینید که جشــنواره جهانــی فجر هم به جايگاه جشــنوارههای مطرح همقارهاش مثل پوسان و آسیا-پاسیفیک برسد؟

مــا جشــنوارهای مثــل هیــچ جشــنواره دیگری نخواهیم شــد. این را من مطمئنم. چون سینمایمان هم مثل هیچ سینمای دیگری نیست، فرهنگمان هم مثل هیچ فرهنگ دیگری نیســت، و این تفاوت اتفاقا به ما انــرژی میدهد. ما داریم نهالــی میکاریم که میوهاش شــبیه هیچ میوه دیگری نیست. ما قطعا به این سمت خواهیم رفت که یک جشنواره بسیار مورد توجه در جهان باشیم. حالا ممکن است در منطقه و قاره خودمان هم توجه بسیاری جلب کنیم اما درباره اینکه در جهان مطرح خواهیم شــد، تقریبا مطمئنم منتها شرطش این اســت که جشنوارهمان از فرهنگ ملی خودمان تغذیه شــود و ریشــههای این نهال در خاک خودمان باشــد. اگــر ریشــههایش در فرهنگ خودمان باشــد، سایهاش در سراســر جهان گسترده خواهد شد.

اين اطمینان شما درباره مورد توجه قرارگرفتن اين جشنواره از کجا میآيد؟

چون مــا یک عدهایم که با اشــتیاق در این راهیم و هیچ چیز نمیتواند از مســیری کــه در پیش داریم برکنارمان کند. ما مثل شــبپرهها در پی نوریم، پس مسیرمان مشخص است و مقصدمان هم همینطور. بــه همیــن خاطر میگویم کــه ما به جای درســتی میرویــم. از طرفی برخی رســانهها و افرادی که به ما انتقاد میکنند، به مــا این اطمینان را میدهند که مسیرمان درست اســت! هرچه گونه بهخصوصی از نقدها بیشــتر میشــود، ما اطمینان پیدا میکنیم که دقیقا داریم در مسیر عزت مردم ایران قدم برمیداریم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.