ناکامی قاچاقچیان در انتقال 424 کیلوگرم مواد مخدر

Shargh - - حوادث -

پلیس: فرمانده انتظامی ایرانشهر از دستگیری دو قاچاقچی و کشــف 424 کیلوگرم تریاک در یک عملیات پلیســی موفق در این شهرستان خبر داد. سرهنگ «دوســتعلی جلیلیان» در تشریح جزئیات این خبر گفت: مأموران انتظامی شهرستان ایرانشهر در راستای مبارزه شــبانهروزی با قاچاقچیان مواد مخدر، از فعالیت باند بزرگی که اقدام به جابهجایی مواد مخــدر میکردند، مطلع شــدند. وی افزود: مأموران انتظامی این فرماندهــی پس از اقدامات تخصصی و اشــراف اطلاعاتی، روز گذشته خودرو پــژو 405 متعلــق به اعضای این بانــد را که قصد انتقال مواد از محور ابتر به شهرســتان ایرانشهر را داشتند، شناسایی و تحت نظر قرار دادند. جلیلیان تصریــح کــرد: ســوداگران مرگ پس از مشــاهده مأموران، ضمن بيتوجهي به ایست مأموران قصد فرار داشــتند که پــس از تعقیب و گریــز، بالاخره خودرو مذکور توقیف شــد و ضمن دســتگیری دو قاچاقچی، مأموران در بازرسی از خودرو سوداگران، موفق به کشــف 424 کیلوگرم مــواد مخدر از نوع تریاک شدند. فرمانده انتظامی شهرستان ایرانشهر در پایان خاطرنشــان کرد: نیروی انتظامی با اشراف اطلاعاتی دقیق و تلاش شبانهروزی اجازه نخواهد داد قاچاقچیان و مخلان امنیت عمومی به اهداف پلید خود دست پیدا کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.