مصدومیت 2 پسربچه در انفجار منزل مسکونی

Shargh - - حوادث -

ایرنا: مدیرعامل ســازمان آتشنشــانی مشــهد گفت: در پی انفجار یک منزل مسکونی در این شهر دو پســربچه هفت و هشت ســاله مصدوم شدند. آتشــپاد دوم حســن جعفری افزود: این حادثه شب گذشته در یک منزل مسکونی 60متری واقع در بلوار توس مشهد رخ داد و آتشنشانان بلافاصله به محل اعزام شدند. وی بیان کرد: بر اثر شدت انفجار، لوازم منزل بــه اطراف پرتاب شــده، در و پنجره و دیوارها تخریب شده و شیشههای منازل مجاور نیز فروریخته بود. جعفری ادامه داد: دو پسر هفت و هشت ساله که در خیابــان و حوالی کانون انفجــار بودند، بر اثر وقوع این حادثه مصــدوم و تحویل عوامل اورژانس شــدند. مدیرعامل ســازمان آتشنشــانی مشهد با یادآوری حضورنداشــتن ســاکنان در منــزل هنگام وقوع انفجار، افزود: طبق بررســیهای اولیه نشــت گاز منجر به وقوع این حادثه شــده، ولی علت دقیق و میزان خســارت برجایمانده در این حادثه نیازمند بررسیهای بیشتر است. وی همچنین از آتشسوزی در فروشــگاه مواد غذایی در بلوار ابوطالب مشــهد خبــر داد و افزود: ایــن حادثه حوالی بامــداد امروز به علــت نامعلومی رخ داد. جعفــری بیان کرد: با حضور بهموقع آتشنشانان آتش به سرعت مهار و از گسترش آن جلوگیری شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.